WEM Bonds ETF

Rozšírené charakteristiky investície

Investičný horizont 2 roky  
Referenčná mena EUR  
Investičná nástroj Exchange-traded fund (ETF), právna forma - UCITS ETF  
Názov ETF db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone  
Benchmark IBOXX Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index  
Bloomberg Ticker XGLE GY (ETF); QW1A (Benchmark)  
ETF ISIN LU0290355717  
Total ETF Assets 1,79 mld. EUR (k 7.3.2016)  
Dátum založenia ETF 22.5.2007  
Asset Class štátne cenné papiere vydané vládami krajín Eurozo´ny  
Likvidita 100% (investíciu je možné predať v obchodných časoch a to za aktuálnu trhovú cenu)  
Obchodné časy 9:00-17:30 CET (UCT +1)  
Burza Deutsche Börse - Xetra ETF  
Rizikovosť investície Sharpe Ratio
ST DEV
Monte Carlo VaR 95%
1,70
4,03% p.a.
6,22% p.q.
Typy rizík: Riziko defaultu emitenta/ETF manažéra (Default risk)
Riziko selektívneho defaultu
Riziko vyplývajúce zo zmien úrokových sadzieb
Trhové riziko (Market risk)
Riziko nevyplatenia kupo´nu
Riziko nelikvidity manažéra ETF, politické riziko
 
Kapitálová záruka: Nie (čiastočná kapitálová záruka sa môže aplikovať v prípade defaultu dlžníka, resp. jeho tzv. selektívneho defaultu a to prostredníctvom tzv. recovery rate, ktorej výška však nie je vopred stanovená)  
ETF manažér: Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., dcérska spoločnosť Deutsche Bank Group  

Cieľom dlhopisového portfólia je dosahovanie výnosu z pohybu cien vládnych korporátnych dlhopisov s maturitou od 1 do 25 rokov, ktorých kreditná kvalita je vždy v investičnom stupni. Geografické zameranie stratégie je výlučne na štátne dlhopisy vydané vládami krajín Eurozóny. Portfólio investuje do dlhopisov prostredníctvom tzv. ETF (Exchange Traded Fund), ktorý kopíruje svojou výnosnosťou vybraný index IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE OVERALL TOTAL RETURN INDEX ®.
Portfólio by malo slúžiť investorom ako vhodná diverzifikácia pre ich investície (v prípade poklesu, alebo značnej volatility na kapitálových trhoch by si portfólio malo udržať svoju hodnotu relatívne stabilnú).
Portfólio je zložené iba z dlhopisov kótovaných na burzách v EÚ, ktorých hodnota (t.j. ich celková trhová kapitalizácia) je nad 2 mld. EUR. Zdroje hodnoty dlhopisového portfólia tvoria: kupónový výnos a výnos z pohybu cien dlhopisov.
V každom čase bude 100% hodnoty portfólia zainvestovaných v dlhopisových ETF. Žiadne deriváty sa v portfóliu využívať nebudú.
Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...
1