10 prikázaní Warrena Buffetta

18. 7. 2017

Warren Buffett je členom predstavenstva mnohých verejne obchodovaných spoločností. Počas svojej fenomenálnej kariéry pracoval s vyše 300 výkonnými členmi rôznych podnikov. Odbornej verejnosti sú známe výročné listy, ktoré adresuje akcionárom svojej materskej spoločnosti, Berkshire Hathaway. Mnohokrát sa vo svojich písomných vyjadreniach orientuje na to, čo by mal spĺňať ideálny riaditeľ spoločnosti. Tieto princípy je možné zhrnúť do niekoľkých bodov, ktoré uvádzame na nasledujúcich riadkoch. Vďaka týmto „10 prikázaniam“ Buffett exceluje v každej oblasti svojho podnikania.

1. Kľúčovou úlohou je voľba správneho generálneho riaditeľa

Buffett zdôrazňuje, že najdôležitejšou úlohou predstavenstva je najímanie nových zamestnancov, dohliadanie nad činnosťou spoločnosti a v prípade potreby aj výmena najvyššieho výkonného člena podniku. Všetky ostatné úlohy sú vedľajšie. Keď predstavenstvo zvolí vhodného generálneho riaditeľa, ušetrí si mnoho problémov, ktorým by muselo čeliť v opačnom prípade.

Buffettove kritériá spĺňajú niekoľkí úspešní ľudia: Bob Iger, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Disney. Katharine Grahamová, ktorá zručne riadila denník Washington Post. Jeff Bezos, ktorý je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Amazon. Sú to ľudia, s ktorými by bolo spokojné predstavenstvo akejkoľvek spoločnosti. Sú hodní dôvery a obdivu.

2. Generálneho riaditeľa je potrebné hodnotiť za jeho chrbtom

Buffett tvrdí, že prácu každého generálneho riaditeľa je potrebné hodnotiť v rámci vopred určených kritérií. Tie by mali určiť externí riaditelia spoločnosti a pravidelne podľa nich hodnotiť výkon generálneho riaditeľa. Ten by pri hodnotení nemal byť prítomný. Kritériá by mali byť prispôsobené politike a kultúre konkrétnej spoločnosti. Zároveň by však mali zdôrazňovať základné predpoklady, ktorými sú návratnosť investovaného kapitálu akcionárov a rast trhovej hodnoty na akciu. Úspešnosť by nemala byť posudzovaná na základe kvartálnych ziskov a ani podľa toho, či manažér dosahuje plánovanú výšku ziskov. Buffett si myslí, že spoločnosti by vôbec nemali analytikom poskytovať plány o svojich budúcich ziskoch.

Podobné: Ako Warren Buffett zachraňuje banky a zarába miliardy

3. Správať sa tak, akoby pracovali pre neprítomného majiteľa

Buffett radí, že všetci riaditelia by sa mali správať tak, akoby pracovali pre jedného majiteľa spoločnosti, ktorý momentálne nie je prítomný. Ich práca by mala budovať dlhodobý úspech tejto fiktívnej osoby.

Riaditelia by mali uvažovať nezávisle a zabezpečiť, aby sa pojem „dlhodobý úspech“ nestal príliš neurčitým. Korporátni riaditelia by nemali plánovať v rámci kvartálov, ale rokov. Týmto by však nemali ospravedlňovať dlhotrvajúcu podpriemernú výkonnosť spoločnosti a nemali by opakovane apelovať na trpezlivosť akcionárov. Buffett odporúča, aby si výkonní riaditelia kúpili výrazné podiely v spoločnostiach, za ktoré sú zodpovední. Takto sa ocitnú v koži majiteľov týchto spoločností a podľa toho budú aj konať. Buffett pôsobil v predstavenstve viacerých spoločností, v ktorých má Berkshire Hathaway výrazný podiel na vlastníctve. Spomedzi nich môžeme spomenúť popredné spoločnosti ako: Cap Cities/ABC (1986-1996), Coca-Cola Co. (1989-2006), Gillette (1989-2003), Kraft Heinz (2003-súčasnosť), Salomon Brothers (1987-1997), US Airways (1993-1995) a Washington Post (1974-1986 a 1996-2011).

Toto prikázanie Warrena Buffetta zahŕňa akýsi dodatok, ktorý označíme číslom 3,5: Riaditelia by sa mali meniť podľa potreby.

V roku 2005 vlastnila Berkshire Hathaway podiel v spoločnosti Coca-Cola ohodnotený na $8 miliárd (dnes je to $18 miliárd). Investičná spoločnosť CalPERS a poradenská spoločnosť Institutional Shareholder Services obvinili Buffetta z porušenia nestrannosti. Poukazovali na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Coca-Cola a ďalšími spoločnosťami, ktoré patrili pod Berkshire Hathaway. Buffett toto tvrdenie samozrejme popieral. Argumentoval tým, že jeho materská spoločnosť vlastnila akcie v mnohých podnikoch a vzťahy medzi jednotlivými pridruženými spoločnosťami nezohrávali žiadnu úlohu.

V nasledujúcom hlasovaní bolo až 16% hlasov proti tomu, aby Buffett zotrval na pozícií riaditeľa spoločnosti Coca-Cola. Bol síce znovu zvolený, ale z funkcie sám odstúpil. Obvinenia z porušenia nestrannosti neboli ničím podložené, ale Buffett sa rozhodol svojím konaním ísť príkladom. Každý riaditeľ, ktorému je vyjadrená istá nedôvera, by mal zo svojej pozície v predstavenstve spoločnosti odstúpiť.

4. Byť féroví, pohotoví, rozhodní a pripravení prepúšťať zamestnancov

Keď výkonnosť generálneho riaditeľa nezodpovedá kritériám určeným externými riaditeľmi, predstavenstvo musí tohto riaditeľa okamžite prepustiť. To platí pre všetkých výkonných funkcionárov, nad ktorými má predstavenstvo kontrolu. Presne tak by sa zachoval aj majiteľ spoločnosti. Riaditelia by mali byť zodpovední aj za prešľapy spoločnosti, ktoré by akcionárov pripravili o peniaze. Medzi tieto situácie patri nekontrolovaná akvizičná horúčka, obchody uzavreté s cieľom osobného obohacovania sa predstaviteľov spoločnosti, ale aj nesprávne riešenie škandálov a kríz v rámci podniku.

Odpoveď správneho riaditeľa na tieto problémy musí byť férová, pohotová a rozhodná. Klasickým príkladom je kauza ohľadom obchodovania s dlhopismi vo firme Salomon Brothers v roku 1991. Bolo to 4 roky po tom, ako Berkshire Hathaway kúpila balík preferenčných akcií tejto spoločnosti a Buffett sa stal členov jej predstavenstva. John Gutfreund, ktorý bol v tom čase generálnym riaditeľom banky Salomon Brothers, dovolil, aby sa spor prehlboval. Odmietal prepustiť vinníkov a neoboznámil so situáciou predstavenstvo či regulačné orgány. Po vyvrcholení sporu predstavenstvo požiadalo Gutfreunda o odstúpenie z funkcie a poverilo Buffetta, aby viedol investičnú banku a vytiahol ju z problémov.

5. Keď sa objaví problém, mali by o ňom hovoriť

Riaditeľ, ktorý narazí na problém v riadení firmy, by na to okamžite mal upozorniť ostatných riaditeľov. Keď nájde podporu u svojich kolegov, môžu spoločne pristúpiť ku koordinovanému riešeniu problému. Vzniknuté problémy sa môžu týkať už spomenutej výkonnosti generálneho riaditeľa či rôznych neoprávnených činností v rámci vedenia spoločnosti. Večným problémom je tiež otázka, kedy je vhodné zlúčiť funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti.

Buffett tvrdí, že na posúdenie tejto otázky sú najvhodnejší externí riaditelia. Následne majú prezentovať svoje rozhodnutie zvyšku predstavenstva. Členovia predstavenstva môžu nesúhlasiť s rozhodnutím externých riaditeľov, svoje názory však musia podložiť jednak výsledkami všeobecných prieskumov, ako aj argumentmi týkajúcimi sa vnútorného fungovania danej spoločnosti.

6. Keď ich nikto nepočúva, majú sa obrátiť na neprítomného majiteľa – akcionárov

Keď riaditeľ poukazuje na závažný problém, no napriek tomu sa ocitne v menšine a bez podpory, je nevyhnutné obrátiť sa na neprítomného majiteľa spoločnosti. Toho predstavujú akcionári. Nie je vhodné zaťahovať verejnosť do triviálnych či iracionálnych konfliktov spoločnosti. Buffett však tvrdí, že niekedy je skrátka potrebné informovať akcionárov. Prirodzene, je potrebné dbať na dodržanie ochrany dôverných informácií a ostatných fiduciárnych povinností.

V roku 1996 Buffett pôsobil v predstavenstve spoločnosti Gillette a Berkshire Hathaway vlastnila 11% podniku. Spoločnosť Gillette odkúpila od firmy KKR podiel v spoločnosti Duracell International za akcie v hodnote $7,82 miliárd. Za účasť na transakcii získala firma KKR dvakrát toľko peňazí, ako bolo vyplatených poradcom spoločnosti Gillette. Buffettovi sa to vôbec nepáčilo. Jeho námietky boli prehlasované ostatnými členmi predstavenstva, Buffett však verejne vyjadril svoj nesúhlas a na neférový obchod upriamil pozornosť akcionárov.

Buffett tvrdí, že o rozhodnutiach riaditeľov spoločností by vždy mali byť oboznámení aspoň ich najvýznamnejší investori.

7. Riaditeľ sa nemôže ostýchať

Aj najkvalitnejší riaditelia môžu vo svojej funkcii zlyhať, keď sa nasilu snažia udržať profesionálnu atmosféru v zasadacej miestnosti. Rokovanie o niektorých témach môže byť nežiadúce a dalo by sa prirovnať k neslušnému správaniu pri rodinnej večeri. Patrí sem napríklad spochybňovanie konkrétnej akvizície alebo otázka voľby nového generálneho riaditeľa. Buffett tvrdí, že sociálna atmosféra pri rokovaní má zodpovedať otázkam, ktoré je nutné vyriešiť. Prispôsobenie atmosféry závisí na korporátnej kultúre danej spoločnosti a povahe účastníkov rokovania. Predstavenstvá sa okrem formálnych rokovaní môžu stretávať na obedoch, školeniach alebo výjazdoch. Rôzne situácie ponúkajú príležitosti na prerokovanie rôznych tém.

Keď riaditeľ vyžaduje zmenu vo fungovaní spoločnosti a nedokáže presvedčiť dostatočnú časť predstavenstva či akcionárov, ostáva mu jediné. Mal by pohroziť svojím odstúpením.

8. Rozhodnutie o vyplácaní zamestnancov nenechávať na externých poradcoch

Buffett napomína predstavenstvá spoločností: „Riaditelia by sa nikdy nemali zúčastňovať rozhodnutí o prideľovaní odmien. Môže sa tak stať jedine v prípade, že sú schopní rozhodovať v mene majiteľa spoločnosti.“ To znamená, že o prideľovaní odmien by nikdy nemali rozhodovať externí konzultanti. Nanešťastie to je často práve naopak.

Na tohtoročnom stretnutí akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway Buffett varoval: „Keď po mojom odchode zo spoločnosti predstavenstvo najme konzultanta, ktorý bude zasahovať do výšky odmien, vrátim sa.“ Ďalej vtipkoval o tom, že generálni riaditelia, ktorí ho obvykle vítajú na zasadnutiach predstavenstva, ho pri určovaní výšky odmien nechcú ani vidieť.

Pri určovaní odmien musia riaditelia trvať na tom, aby sa všetky druhy odmien (obzvlášť odmeny vo forme podielov) v rámci účtovníctva posudzovali ako výdavky.

Podobné: Benjamin Graham: Inteligentný investor

9. Problémom pri audite sa dá vyhnúť iba tak, že hľadáte nedostatky

Výbory pre audit dnes zohrávajú kľúčovú úlohu v ekosystéme finančnej kontroly. Napriek tomu má mnoho riaditeľov problém s vykonaním auditu. Buffett odporúča zamerať sa na informácie, ktoré sú dostupné audítorom. Radí získať odpovede na nasledujúce otázky:

-Prebiehal by audit inak, keby bol audítor zodpovedný za všetky finančné záležitosti?
-Poskytol by audit všetky podstatné informácie pre porozumenie fungovania spoločnosti, keby bol audítor súčasne investorom?
-Bol by proces vnútorného auditu odlišný, keby bol audítorom generálny riaditeľ?
-Má audítor informácie o presune príjmov na viac daňových subjektov, prípadne o výdavkoch medzi konkrétnymi obdobiami?

10. Keď za seba hľadajú náhradu, držia sa predchádzajúcich prikázaní

Aké kvality by mal spĺňať potenciálny uchádzač o miesto v predstavenstve spoločnosti? Mal by to byť človek, ktorý dodržiava uvedené prikázania. To znamená, že je zbehlý v najímaní vhodných zamestnancov a dozeraní nad fungovaním spoločnosti. Mal by vedieť konať v súlade s politikou a charakterom danej spoločnosti a mal by sa sústrediť na prospech majiteľa spoločnosti. Mal by byť odovzdaný svojej spoločnosti, mal by vedieť vyjadriť svoj názor, mal by byť komunikatívny a rafinovaný. Kľúčovými vlastnosťami sú usilovnosť, pripravenosť a svedomitá dochádzka.

Buffett uvádza ďalšie kvality, ktoré sú nevyhnutné pre prvotriedneho riaditeľa spoločnosti: je zbehlý v podnikaní, zaujíma sa o osud danej spoločnosti a upriamuje sa na úspech majiteľa spoločnosti. Spoločnosti, ktoré zamestnávajú takýchto riaditeľov, sú nepochybne vo výhode. Pre akcionárov je požehnaním, keď riaditelia dodržiavajú týchto 10 prikázaní.

Zdroj: Fortune, NYTimes, Yahoo

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×