Ako definovať wealth management aby vyhovoval každému

11. 10. 2018

Čo znamená slovné spojenie wealth management? V preklade sa síce jedná o manažment či správu majetku, ale hľadanie skutočnej odpovede na túto otázku je rovnaké, ako keby ste sa pýtali, čo je to krása. Často sa totiž hovorí, že každý opýtaný človek má na obe tieto záležitosti svoj vlastný názor. Krása neexistuje sama osebe, ale je vnímaná a hodnotená pozorovateľom. To isté platí aj o riadení bohatstva.

Keď túto otázku položíte účastníkovi sektora finančných služieb, jeho odpoveď bude pravdepodobne vo veľkej miere ovplyvnená tým, aké služby či produkty daná osoba alebo jej firma ponúka. Ideálnym príkladom by bola poisťovňa, ktorej agenti síce predávajú poistenie, ale samotná poisťovňa ich propaguje ako agentov spravujúcich bohatstvo svojich klientov. Na súčasnom trhu sa tiež stretávame s investičnými spoločnosťami, ktoré síce spravujú výhradne Vaše investície, ale tieto služby zároveň radia do kategórie wealth managementu.

Podobné: Ako pristupovať k ukazovateľu EBITDA

Omnoho častejšie sa však na trhu vyskytujú spoločnosti, ktoré okrem spravovania investícií poskytujú svojim klientom aj celú škálu ďalších služieb. Tie môžu zhŕňať pokročilé finančné plánovanie (plánovanie dôchodku, financovanie vzdelávania, obchodovanie na akciovom trhu), zmierňovanie rizika (odporúčania týkajúce sa poistenia), plánovanie obchodovania s nehnuteľnosťami, daňové poradenstvo či konzultácie ohľadom obchodovania s rôznymi triedami aktív a finančnými derivátmi.

Keď rovnakú otázku položíme širšej verejnosti, odpovede sa budú značne líšiť predovšetkým z dvoch dôvodov. Po prvé, nejednotnou je samotná definícia „bohatstva“. Jeden človek sa môže považovať za bohatého vďaka 10 000 eur, ktoré má uložené v banke. Ďalší však za bohatstvo môže považovať 100 000, 1 milión alebo 10 miliónov eur. Druhým dôvodom je skutočnosť, že väčšina ľudí si nikdy nedala námahu premýšľať o všetkých procesoch, ktoré môžu byť použité na manažment ich bohatstva.

Médiá a tlač často prezentujú názory na wealth management, ktoré sa do istej miery zhodujú s definíciami účastníkov finančného priemyslu. Russ Alan Prince, ktorý je spisovateľom a prispievateľom do časopisu Forbes, uviedol: „Manažment bohatstva predstavuje konzultačný proces zameraný na uspokojovanie potrieb a požiadaviek bohatých klientov prostredníctvom poskytovania vhodných finančných produktov a služieb. Wealth management zahŕňa koordináciu odborných tímov, ktoré zabezpečujú plnenie potrieb a požiadaviek bohatých klientov.“

Táto definícia manažmentu bohatstva sa však dá uplatniť iba v rámci 1-3% najbohatších domácností. Veľká väčšina jednotlivcov a domácností si totiž vzhľadom na svoj objem majetku nemôže dovoliť úroveň služieb, ktoré by spadali do tejto definície wealth managementu.

Definícia „wealth managementu“ ktorá sa vzťahuje na každého

Wealth management predstavuje aplikáciu procesov, služieb a produktov určených na budovanie, zabezpečovanie, využívanie a rozširovanie majetku konkrétneho subjektu. Celkový objem bohatstva konkrétneho jedinca v takomto prípade určuje dve veci. Prvou je to, ktoré služby a produkty sú pre daného klienta cenovo dostupné. Druhou je skutočnosť, či daný klient riadi svoje bohatstvo s pomocou viacerých individuálnych poskytovateľov finančných služieb, alebo či sa zameriava na koordinovaný konzultačný prístup. Ak teda rozdelíme celkové spektrum bohatstva na tri skupiny, môžeme posudzovať tri nasledujúce situácie:

Malé bohatstvo – Ľudia, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, si pravdepodobne nebudú môcť dovoliť rôzne služby alebo produkty spojené s manažmentom ich obmedzeného majetku. Môžu byť schopní udržať si strechu nad hlavou a zabezpečiť jedlo na svoj rodinný stôl, ale nedisponujú žiadnymi ďalšími prostriedkami na ochranu svojho obmedzeného bohatstva.

Stredne veľké bohatstvo – Jedinci, ktorí majú k dispozícii o niečo väčší objem majetku, sa často radia do takzvanej „strednej triedy“ populácie. Ich disponibilné prostriedky im umožňujú v omnoho väčšej miere využívať stratégie alebo produkty určené na budovanie, ochranu, využívanie alebo rozširovanie svojho bohatstva.

Takéto stratégie môžu zahŕňať nákup určitých typov poistných zmlúv, plánovanie financií v rámci vzdelania alebo odchodu do dôchodku, prípadne využívanie služieb profesionálnej poradenskej inštitúcie na trhu s nehnuteľnosťami. Rôzne procesy z tejto kategórie, či už sa jedná o služby alebo produkty, sú často sprostredkované rôznymi poskytovateľmi alebo firmami. Medzi týmito poskytovateľmi pritom neexistuje žiadna, alebo iba minimálna úroveň koordinácie.

Veľké bohatstvo – S väčším objemom dostupných aktív sa samozrejme spája vyššia komplexnosť a širšie možnosti v rámci wealth managementu. Ľudia s väčším majetkom si môžu dovoliť využívať všeobecné stratégie wealth managementu, prípadne si voliť z ponuky koordinovaných služieb. Práve táto úroveň služieb je tou, ktorú finančný sektor či médiá bežne označujú za „wealth management“.

Väčšina firiem v tomto sektore ponúka skutočne bohatým jedincom jeden z dvoch prístupov k wealth managementu:

Kooperatívny prístup – V tejto situácii sa firma alebo jednotlivec často stáva stredobodom väčšieho tímu poradcov. Tento prístup môže zahŕňať certifikovaného odborníka v oblasti finančného plánovania, ktorý klientovi poskytuje poradenstvo v rámci financií a spravovania investícií, ale robí tak v spolupráci s ďalšími poradcami konkrétneho jednotlivca alebo rodiny. Tento prístup teda predstavuje kooperatívne úsilie týkajúce sa budovania, zabezpečovania, využívania a rozširovania majetku bohatých klientov.

Podobné: Ako postupovať v prípade, že náhle zbohatnete

Individuálny prístup – Tento prístup je obvykle sprostredkovaný veľkými bankami, maklérskymi spoločnosťami alebo takzvanými rodinnými kanceláriami. Firma zvolená klientom v takomto prípade disponuje niekoľkými tímami odborníkov, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi oblasťami finančného sektora – investíciami, zmierňovaním rizika, nehnuteľnosťami, daňovým poradenstvom – pričom všetky tieto tímy spadajú pod jednu inštitúciu. Finančné a investičné spoločnosti si totiž veľmi rýchlo uvedomili výhodu podnikateľského modelu, v rámci ktorého môžu poskytovať svojim bohatým klientom viaceré dodatočné finančné služby. Ideálnym príkladom je naša spoločnosť Wealth Effect Management, ktorá spája poradenské služby rovnako aj so službami vlastného obchodníka s cennými papiermi a dokáže tak zabezpečiť komplexné a exkluzívne služby pre svojich klientov.

V konečnom dôsledku však nezáleží na tom, akým veľkým bohatstvom disponujete. V každej situácii je však prospešné uvažovať o tom, akým spôsobom plánujete budovať, chrániť, využívať a rozširovať svoje osobné bohatstvo.

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×