Ako je možné kontrolovať infláciu?

2. 8. 2018

Inflácia nastáva v situácii, keď sa ekonomika krajiny rozširuje v dôsledku zvýšených výdavkov. Ak k tomu dochádza, ceny začínajú stúpať a samotná mena v rámci ekonomiky má nižšiu hodnotu ako predtým – pomocou rovnakého objemu jednotiek danej meny si teda spotrebitelia nebudú môcť dovoliť toľko tovarov ako za normálnych okolností. A keď sa zníži hodnota meny, výrazne sa oslabí aj jej výmenný kurz v porovnaní s ostatnými svetovými menami.

Existuje mnoho metód, ktoré sa používajú na kontrolu inflácie. Niektoré z nich pritom fungujú dobre, zatiaľ čo iné môžu mať škodlivé následky. Napríklad kontrola inflácie prostredníctvom kontroly miezd a cien tovarov môže spôsobiť ekonomickú recesiu a viesť k strate pracovných miest.

Infláciu vo všeobecnosti kontroluje centrálna banka, v niektorých prípadoch dokonca v rámci spoločného úsilia s vládou. Medzi hlavné nástroje kontroly inflácie patria:

1. Menová politika – V tomto prípade sa jedná predovšetkým o stanovovanie úrokových sadzieb. Vyššie úrokové sadzby znižujú všeobecný dopyt na trhu, čo vedie k nižšiemu ekonomickému rastu a nižšej inflácii.

2. Kontrola peňažnej zásoby – Teória monetarizmu pojednáva o tom, že peniaze sú príčinou všetkých zmien v ekonomike. Monetaristi tvrdia, že medzi peňažnou zásobou a infláciou existuje úzka súvislosť. Z toho vyplýva, že prostredníctvom kontroly nad peňažnou ponukou je možné kontrolovať aj infláciu.

3. Opatrenia na strane ponuky – Jedná sa o rôzne mikroekonomické opatrenia, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky, pričom obvykle vytvárajú tlak na znižovanie dlhodobých nákladov.

4. Fiškálna politika – Vyššia sadzba dane z príjmov by mohla viesť k znižovaniu spotrebiteľských výdavkov a inflačných tlakov.

5. Kontrola miezd – Snaha o kontrolu miezd by teoreticky mohla pomôcť znižovať inflačné tlaky. Táto stratégia je však pomerne diskutabilná a s výnimkou sedemdesiatych rokov minulého storočia sa využíva iba veľmi zriedkavo.

Kontrakčná menová politika

Jednou z populárnych metód kontroly inflácie je kontrakčná menová politika. Cieľom kontrakčnej politiky je znížiť ponuku peňazí v rámci ekonomiky, čo je možné dosiahnuť znížením cien dlhopisov a zvyšovaním úrokových sadzieb. To pomáha znižovať všeobecné výdavky, pretože keď je v obehu menej peňazí, tak tí, ktorí nimi disponujú, ich chcú držať a šetriť aj naďalej. To tiež veľmi často vedie k zníženému objemu poskytovaných úverov, čo môže ďalej znižovať spotrebiteľské výdavky. Znižovanie výdavkov je počas inflácie mimoriadne dôležité, pretože pomáha spomaliť hospodársky rast a tým pádom aj mieru nárastu inflácie.

Podobné: Odborná pomoc môže v niektorých prípadoch investora stáť majetok

Existujú tri hlavné nástroje na vykonávanie kontrakčnej menovej politiky. Prvým je zvyšovanie úrokových sadzieb prostredníctvom centrálnej banky – v prípade Spojených štátov sa jedná o takzvaný Federálny rezervný systém (Fed). Sadzba federálnych fondov predstavuje úrokovú sadzbu, v rámci ktorej si komerčné banky požičiavajú peniaze od vlády. Avšak aby boli tieto banky schopné zarábať peniaze, spotrebiteľom musia následne požičať za vyššiu cenu. Keď teda Federálny rezervný systém alebo Európska centrálna banka zvýšia svoje úrokovú sadzbu, banky nemajú inú možnosť ako rovnako navýšiť svoje vlastné sadzby. A keď banky zvyšujú svoje úrokové sadzby, počet ľudí ochotných vyberať si úvery sa znižuje, pretože vyššie sadzby efektívne zvyšujú cenu požičiavania si peňazí. Konečným následkom takéhoto kroku je pokles spotrebiteľských výdavkov, pokles cien a celkové spomaľovanie inflácie.

Mnohé krajiny majú v rámci menovej politiky istý inflačný cieľ (napríklad hodnota cieľovej inflácie vo Veľkej Británii predstavuje 2%). Dôvodom takéhoto opatrenia je fakt, že ak ľudia veria v dôveryhodnosť tohto inflačného cieľa, pomôže to znížiť očakávania v rámci vývoja budúcej inflácie. Ak sú inflačné očakávania nízke, kontrola inflácie je výrazne jednoduchšia.

Svetové krajiny tiež dospeli k tomu, že centrálna banka má v rámci nastavovania menovej politiky neobmedzené právomoci. Dôvodom je skutočnosť, že nezávislá centrálna banka nebude podliehať nátlaku zo strany politickej scény. Politickí činitelia by totiž na centrálnu banku mohli naliehať, aby v období pred voľbami cielene znižovala hodnotu úrokových sadzieb.

Prijateľnou možnosťou je tiež zvyšovanie povinných minimálnych rezerv – teda objemu peňazí, ktorým musia banky disponovať v ktoromkoľvek momente. Čím viac peňazí sú banky povinné zadržiavať, tým menej môžu požičať spotrebiteľom. Z toho vyplýva, že čím menej peňazí poskytnú žiadateľom o úvery, tým nižšie budú v konečnom dôsledku aj spotrebiteľské výdavky, čo opäť povedie k spomaľovaniu inflácie.

Monetarizmus

Cieľom monetarizmu je kontrolovať infláciu prostredníctvom kontroly peňažnej zásoby. Monetaristi veria, že medzi peňažnou ponukou a infláciou existuje silná a priamo úmerná väzba. Ak totiž máte možnosť ovládať rast peňažnej zásoby, potom by ste teoreticky mali byť schopní dostať infláciu pod kontrolu. Je veľmi pravdepodobné, že monetaristi by pri snahe o zvládanie inflácie zdôrazňovali nasledujúce opatrenia:

-Vyššie úrokové sadzby (sprísnenie menovej politiky)
-Zníženie deficitu štátneho rozpočtu (deflačná fiškálna politika)
-Kontrola objemu peňazí, ktoré vláda vydáva

Napriek tomu však treba poznamenať, že spojitosť medzi peňažnou ponukou a infláciou nie je v praxi až takým výrazným javom.

Opatrenia na strane ponuky

Inflácia je často spôsobená pretrvávajúcou nedostatočnou konkurencieschopnosťou a zvyšujúcimi sa nákladmi. Isté regulačné opatrenia týkajúce sa ponuky na trhu môžu umožniť, aby sa ekonomika stala výrazne konkurencieschopnejšou, čo následne povedie k zníženiu inflačných tlakov. Ideálnym príkladom je zvýšenie flexibility trhov práce, čo môže efektívne znižovať inflačný tlak.

Realizácia opatrení na strane ponuky však môže trvať veľmi dlho a takouto stratégiou navyše nie je možné riešiť infláciu, spôsobenú rastúcim dopytom.

Fiškálna politika

Vláda môže pristúpiť k zvyšovaniu daní (napríklad cez daň z príjmov či daň z pridanej hodnoty – DPH) a znižovaniu svojich výdavkov. To zlepšuje rozpočtovú situáciu a pomáha znižovať dopyt v ekonomike.

Obe tieto opatrenia znižujú infláciu zmiernením rastu agregátneho dopytu. Ak je ekonomický rast naozaj rýchly, zníženie rastu agregátneho dopytu môže inflačné tlaky znížiť bez toho, aby to viedlo k ekonomickej recesii.

Ak by krajina vykazovala zvýšenú infláciu a negatívny ekonomický rast, zníženie agregátneho dopytu by nebolo vhodnou stratégiou – znižovanie inflácie by totiž viedlo k nižšej ekonomickej produkcii a vyššej miere nezamestnanosti. Prirodzene, inflácia sa síce spomalila, ale pre ekonomiku by to bolo oveľa škodlivejšie.

Kontrola miezd

Ak je inflácia spôsobená infláciou miezd (v prípade že odbory žiadajú zvýšenie reálnych miezd), obmedzenie rastu miezd môže pomôcť pri zmierňovaní inflácie. Pomalší nárast miezd pomáha znižovať infláciu spojenú so všeobecným nárastom cien v dôsledku nárastu miezd a cien surových materiálov. Zároveň umožňuje zmierňovať infláciu spojenú s nárastom cien, v dôsledku nerovnováhy medzi agregátnou ponukou a dopytom.

Podobné: Spravovanie investičného portfólia pre ľudí do 30 rokov

Veľká Británia však v priebehu sedemdesiatych rokov 20. storočia zistila, že zmierňovanie inflácie prostredníctvom kontroly miezd môže byť mimoriadne náročné najmä v prípade, že v krajine pôsobia silné odbory.

Spôsoby zníženia hyperinflácie

Konvenčné stratégie sa v období hyperinflácie môžu ukázať ako neúčinné. V takomto prípade je iba veľmi náročné predchádzať, prípadne zmierňovať ekonomické dopady očakávanej inflácie. Keď ľudia strácajú dôveru vo vlastnú národnú menu, môže byť nevyhnutné, aby vláda do obehu zaviedla novú menu, prípadne začala využívať inú uznávanú menu, ktorou je vo väčšine prípadov americký dolár. Ideálnym príkladom takéhoto scenára bola hyperinflácia v Zimbabwe.

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×