Ako porozumieť úrokovým sadzbám, inflácii a dlhopisom

8. 11. 2018

Keď vlastníte dlhopis, v podstate disponujete zdrojom budúcich hotovostných platieb. Tieto platby sa obvykle realizujú vo forme pravidelných úrokových platieb, takzvaných kupónov, a v podobe návratnosti istiny v čase, keď dlhopis dosiahne svoju dobu splatnosti.

Ak nie ste vystavený žiadnemu kreditnému riziku (riziko spojené s platovou neschopnosťou), hodnota tohto toku budúcich hotovostných platieb je jednoducho funkciou Vašej požadovanej miery výnosnosti, ktorá vychádza z Vašich inflačných prognóz. Ak to znie trochu mätúco a príliš odborne, nemusíte sa obávať. Predstavíme Vám procesy pri oceňovaní dlhopisov, definujeme pojem „výnosnosť dlhopisov“ a ukážeme Vám, ako inflačné prognózy a úrokové sadzby ovplyvňujú výslednú hodnotu dlhopisov.

Miera rizika

Keď investujete do dlhopisov, vo všeobecnosti existujú dva primárne typy rizika, ktoré by ste mali brať do úvahy – úrokové riziko (alebo riziko úrokových sadzieb) a kreditné riziko. Napriek tomu, že sa budeme primárne zameriavať na spôsob, akým sú ceny dlhopisov ovplyvnené úrokovými sadzbami, investori do dlhopisov musia nevyhnutne vedieť niečo aj o kreditnom riziku.

Riziko úrokových sadzieb predstavuje riziko, v rámci ktorého sa cena dlhopisu môže meniť v dôsledku zmien momentálnych úrokových sadzieb. Rozdiely medzi krátkodobými a dlhodobými úrokovými sadzbami môžu ovplyvniť rôzne dlhopisy rôznymi spôsobmi, o ktorých budeme diskutovať nižšie. Kreditné riziko sa medzitým spája s hrozbou, že emitent dlhopisu nebude schopný pravidelne vyplácať úroky či istinu. Zvýšená pravdepodobnosť negatívnej kreditnej udalosti alebo platovej neschopnosti výrazne ovplyvňuje výslednú cenu dlhopisu – čím vyššie bude riziko objavenia sa takejto negatívnej udalosti, tým vyššia bude úroková sadzba, ktorú budú investori požadovať za vystavenie sa tomuto riziku.

Podobné: Ako pristupovať k ukazovateľu EBITDA

Americké štátne dlhopisy sú emitované americkým ministerstvom financií a slúžia na financovanie rôznych operácií vlády USA. Tieto dlhopisy sa môžu vyznačovať krátkodobým, strednodobým alebo dlhodobým horizontom splatnosti.

Investori sa vo všeobecnosti domnievajú, že americké štátne dlhopisy nie sú vystavené takmer žiadnemu riziku platovej neschopnosti. Inými slovami, investori jednoducho predpokladajú, že neexistuje žiadna šanca na to, aby vláda Spojených štátov zlyhala vo vyplácaní úrokov a istín v rámci dlhopisov, ktoré sama vydáva. V nasledujúcich analýzach budeme zohľadňovať americké štátne dlhopisy, čím sa z rovnice úplne eliminuje kreditné riziko.

Výpočet výnosnosti a ceny dlhopisu

Ak chcete pochopiť, akým spôsobom vplývajú úrokové sadzby na cenu dlhopisov, musíte pochopiť koncept výnosov. Existuje síce niekoľko rôznych druhov výpočtov výnosnosti, no pre účely tohto článku použijeme takzvaný výpočet výnosu do doby splatnosti („Yield To Maturity“; YTM). Výnosnosť dlhopisu do doby splatnosti predstavuje celkové výnosy, ktoré získame, keď kúpime dlhopis za aktuálnu trhovú hodnotu, držíme ho do doby splatnosti a zároveň reinvestujeme všetky zhromaždené úroky. Keď sa výnosy dlhopisov uvádzajú na kurzovných lístkoch, zobrazené sú tu práve výnosy dlhopisov do ich splatnosti.

Cena dlhopisu predstavuje hodnotu, za ktorú máme možnosť daný dlhopis kúpiť. Pri vydaní dlhopisu sa jedná o nominálnu cenu, kým v neskoršej fáze obchodovania to býva cena trhová. Čo sa týka závislosti ceny dlhopisov na pohybe úrokových sadzieb v ekonomike, obvykle platí, že pri klesajúcich sadzbách cena dlhopisov stúpa a keď úrokové sadzby stúpajú, cena dlhopisov klesá. Mieru „citlivosti“ dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb vyjadruje veličina známa ako „durácia“ (alebo doba do splatnosti), ktorá je uvádzaná pri každom dlhopise alebo dlhopisovom fonde. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je durácia dlhopisu, tým výraznejšie sa bude meniť cena dlhopisu pri pohybe úrokových sadzieb.

Relatívny výnos dlhopisu

Doba splatnosti je jedným z kľúčových činiteľov ovplyvňujúcich výnosnosť dlhopisu. Aby sme dostatočne porozumeli tomuto tvrdeniu, musíme sa oboznámiť s princípom takzvanej výnosovej krivky. Výnosová krivka zobrazuje vývoj výnosov do doby splatnosti pre určitú triedu dlhopisov (v našom prípade sa jedná o americké štátne dlhopisy).

Vo väčšine situácií platí, že čím dlhšia je doba splatnosti dlhopisu, tým vyššie výnosy bude prinášať. To dáva dokonalý zmysel, keďže čím dlhší je časový interval pred obdržaním peňažného toku z dlhopisu, tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť, že hodnota celkovej výnosnosti bude narastať.

Inflačné prognózy určujú požiadavky investorov na výnosnosť

Inflácia je jednoznačne najhorším nepriateľom dlhopisov. Inflácia eroduje kúpnu silu budúcich peňažných tokov dlhopisu. Jednoducho povedané, čím je vyššia súčasná miera inflácie a vyššia (očakávaná) miera inflácie do budúcnosti, tým viac sa budú navyšovať výnosy v rámci výnosovej krivky. Investori budú totiž požadovať čoraz vyššie výnosy na kompenzáciu inflačného rizika.

Krátkodobé a dlhodobé úrokové sadzby a očakávaná inflácia

Inflácia – ako aj prognóza budúcej inflácie – je funkciou dynamiky medzi krátkodobými a dlhodobými úrokovými sadzbami. Krátkodobé úrokové sadzby udávajú centrálne banky jednotlivých národov. Čo sa týka Spojených štátov, Výbor pre otvorený trh (FOMC) pôsobiaci v rámci Federálneho rezervného systému (Fed) stanovuje takzvanú sadzbu federálnych fondov. Z historického hľadiska môžeme poukázať na to, že so sadzbou federálnych fondov korelujú aj ďalšie krátkodobé úrokové sadzby denominované v dolároch – príkladom je londýnska medzibanková sadzba LIBOR.

FOMC spravuje sadzbu federálnych fondov s cieľom napĺňania svojho dvojakého účelu – snaží sa podporovať ekonomický rast krajiny a zároveň zachovávať cenovú stabilitu na trhu. To však pre tento úrad vôbec nie je jednoduchou úlohou. Neustále sa na scéne objavujú diskusie týkajúce sa vhodnej úrovne sadzby federálnych fondov a trh si veľmi často vytvára svoje vlastné názory na to, ako dobre zvláda FOMC svoju úlohu.

Centrálne banky nemajú kontrolu nad dlhodobými úrokovými sadzbami. Rovnovážne oceňovanie dlhopisov s dlhodobým intervalom splatnosti určujú trhové sily (ponuka a dopyt), ktoré stanovujú hodnotu dlhodobých úrokových sadzieb. Ak je trh s dlhopismi presvedčený o tom, že FOMC nastavil sadzbu federálnych fondov na príliš nízku úroveň, očakávania týkajúce sa budúceho rastu inflácie sa zvyšujú, čo vedie k nárastu dlhodobých úrokových sadzieb v porovnaní s krátkodobými úrokovými sadzbami – výnosová krivka je v takom prípade veľmi strmá.

Ak je však trh presvedčený o tom, že FOMC stanovil príliš vysokú úrokovú sadzbu federálnych fondov, nastáva opačná situácia. Dlhodobé úrokové sadzby sa znižujú v porovnaní s krátkodobými úrokovými sadzbami a výnosová krivka sa vyrovnáva.

Načasovanie peňažných tokov a úrokových sadzieb dlhopisov

Načasovanie peňažných tokov dlhopisov je veľmi dôležité. Radí sa sem predovšetkým doba splatnosti dlhopisu. Ak sa účastníci trhu domnievajú, že v blízkej budúcnosti sa na scéne objaví vyššia inflácia, úrokové sadzby a výnosy dlhopisov majú tendenciu narastať (a ceny klesať), aby tak kompenzovali stratu kúpnej sily budúcich peňažných tokov. Dlhopisy s najdlhšími intervalmi splatnosti zaznamenajú najväčšie nárasty výnosov a poklesy cien.

Zhrnutie

Úrokové sadzby, výnosy a ceny dlhopisov a inflačné prognózy sú vzájomne prepojenými činiteľmi. Zmeny v krátkodobých úrokových sadzbách, ktoré vznikajú v dôsledku rozhodnutí národnej centrálnej banky, rôznymi spôsobmi ovplyvnia dlhopisy s rozdielnymi dobami splatnosti – a to v závislosti od očakávaného vývoja miery inflácie.

Podobné: Ako je možné kontrolovať infláciu?

Napríklad zmena krátkodobých úrokových sadzieb, ktorá výrazne neovplyvní dlhodobé úrokové sadzby, bude mať iba minimálny dopad na cenu a výnosnosť dlhopisov s dlhodobou splatnosťou. Avšak zmena – prípadne jej absencia v dobe, keď ju trh považuje za potrebnú – v hodnote krátkodobých úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňujú dlhodobé úrokové sadzby, môže výrazne ovplyvniť cenu a výnosnosť dlhodobých dlhopisov. V konečnom dôsledku to môžeme zhrnúť tak, že zmeny krátkodobých úrokových sadzieb majú väčší vplyv na krátkodobé než dlhodobé dlhopisy a zmeny dlhodobých úrokových sadzieb majú vplyv na dlhodobé dlhopisy, ale omnoho menej vplývajú na dlhopisy s krátkodobým intervalom splatnosti.

Kľúčom k odhaleniu toho, ako zmeny úrokových sadzieb ovplyvnia cenu a výnosnosť dlhopisov, je pochopiť, kde sa dané dlhopisy nachádzajú na výnosovej krivke a porozumieť dynamike medzi dlhopismi s krátkodobými a dlhodobými úrokovými sadzbami. S takýmito poznatkami sa budete môcť stať úspešným obchodníkom na trhu s dlhopismi.

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×