Ako pristupovať k ukazovateľu EBITDA

25. 9. 2018

Investori sa pri svojej činnosti obvykle zameriavajú na peňažné toky, čisté príjmy a výnosy, pomocou ktorých posudzujú prevádzkovú výkonnosť a investičnú hodnotu zvolenej spoločnosti. V posledných rokoch sa však na štvrťročných výkazoch objavuje aj ďalšia metrika, ktorá má pre investorov veľkú výpovednú hodnotu. Jedná sa o takzvaný zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou („Earnings Before Interest, Taxes, Depresiations and Amortization; EBITDA“). Zatiaľ čo ukazovateľ EBITDA môže byť použitý pre analýzu a porovnanie ziskovosti medzi jednotlivými spoločnosťami a priemyselnými odvetviami, investori by si mali uvedomiť, že existujú vážne obmedzenia v rámci toho, čo im táto metrika môže povedať o konkrétnej spoločnosti. Pozrime sa na to, prečo sa tento indikátor stal v poslednej dobe takým populárnym a prečo by sa s ním v mnohých prípadoch malo zaobchádzať veľmi opatrne.

Čo je to EBITDA

Jednoducho povedané, EBITDA je mierou ziskovosti spoločnosti. Podnikom síce zo zákona nevyplýva povinnosť zverejňovať svoju hodnotu EBITDA, ale čo sa týka všeobecne uznávaných účtovných zásad, k tomuto ukazovateľu je možné dopracovať sa na základe informácií, ktoré sa nachádzajú vo finančných výkazoch spoločností.

Údaje o ziskoch, daniach a úrokoch sa nachádzajú vo výkaze ziskov a strát spoločnosti, zatiaľ čo hodnoty odpisov a amortizácie sa zvyčajne nachádzajú v poznámkach k prevádzkovanému zisku alebo výkazu peňažných tokov. Jednoduchým spôsobom výpočtu EBITDA je vziať si hodnotu prevádzkového zisku, ktorý je nazývaný aj ako zisk pred daňami a nákladovými úrokmi (EBIT) a k tejto hodnote pripočítať odpisy a amortizáciu.

Podobné: Základné investičné ciele

Význam EBITDA

Popularita pojmu EBITDA sa výrazne zvýšila v polovici 80. rokov – predovšetkým v oblasti odkupovania akcií na úver, keď investori posudzovali hodnotu spoločností v núdzi, ktoré boli odkázané na finančnú reštrukturalizáciu. Metrika EBITDA bola aplikovaná pri rýchlom výpočte toho, či tieto spoločnosti budú schopné splácať úroky plynúce z takýchto obchodov.

Bankári zaoberajúci sa odkupom akcií na úver propagovali ukazovateľ EBITDA ako nástroj na určenie toho, či bude spoločnosť schopná splácať svoj dlh v rámci krátkodobého časového horizontu, napríklad v priebehu jedného alebo dvoch rokov. Kľúčovým faktorom bol pritom pomer medzi EBITDA a úrokovým krytím – investorom totiž napovedal o tom, či bude daná spoločnosť schopná splácať aj vyššie úroky po reštrukturalizácii. Bankári tak napríklad mohli argumentovať, že spoločnosť s EBITDA vo výške 5 miliónov dolárov a úrokmi v celkovej výške 2,5 milióna dolárov disponuje úrokovým krytím o hodnote 2 – čo je viac ako dosť na úspešné splatenie dlhu.

Ukazovateľ EBITDA sa postupne začal uplatňovať v omnoho širšej škále podnikov. Jeho propagátori tvrdia, že EBITDA poskytuje prehľadnejšiu analýzu operácií podniku tým, že sa nezaoberá výdavkami, ktoré môžu skresľovať skutočný výkon posudzovanej spoločnosti.

V prvom rade sú ignorované úroky, ktoré z veľkej časti závisia na rozhodnutí manažmentu spoločnosti ohľadom spôsobu financovania. Rovnako sú z výpočtu vynechané aj dane, pretože tie sa môžu výrazne líšiť v závislosti od akvizícií a strát v predchádzajúcich rokoch – táto odchýlka môže v konečnom dôsledku deformovať čistý príjem. EBITDA nakoniec eliminuje svojvoľné a subjektívne odchýlky, ktoré môžu vznikať pri výpočte odpisov a amortizácie.

Keďže EBITDA tieto položky z rovnice odstraňuje, zásadne uľahčuje porovnávanie finančného zdravia rôznych spoločností. Tento indikátor je tiež užitočný pri posudzovaní spoločností s rôznymi kapitálovými štruktúrami, daňovými sadzbami a politikami odpisovania. EBITDA dáva investorom prehľad o tom, koľko peňazí môže vygenerovať mladá alebo reštrukturalizovaná spoločnosť predtým, ako bude musieť odviesť platby veriteľom a daňovému úradu.

Jedným z najväčších dôvodov popularity EBITDA je skutočnosť, že zobrazuje vyššie hodnoty zisku ako iba prevádzkové zisky. Táto metrika nachádza najväčšie uplatnenie najmä pri spoločnostiach s vysokou mierou pákového efektu v kapitálovo náročných odvetviach, akými je napríklad sektor telekomunikácií. Spoločnosť tak môže zvýšiť atraktívnosť svojho finančného obrazu tým, že sa prezentuje svojou hodnotou EBITDA a odkloní pozornosť investorov od vysokých úrovní zadlženia a neatraktívneho pomeru medzi príjmami a výdavkami.

Nevýhody EBITDA

Zatiaľ čo EBITDA je v súčasnosti všeobecne akceptovaným ukazovateľom výkonnosti podniku, posudzovať výnosy či peňažné toky spoločnosti výhradne na základe tohto faktora môže byť značne zavádzajúce. Keď spolu s EBITDA nezohľadníme aj ďalšie metriky, veľmi jednoducho môžeme nadobudnúť neúplnú a nebezpečnú predstavu o finančnom zdraví daného subjektu. Predstavujeme Vám štyri dobré dôvody na to, aby ste pri posudzovaní EBITDA zaobchádzali opatrne.

1. Nenahrádza údaje o peňažnom toku

Niektorí analytici a novinári vyzývajú investorov k tomu, aby používali ukazovateľ EBITDA ako mieru peňažného toku spoločnosti. Táto rada je však pre investorov nanajvýš nelogickou a nebezpečnou. Zdanenie a úroky sú totiž skutočnými položkami peňažného toku a ich zohľadňovanie preto vonkoncom nie je dobrovoľné. Spoločnosť, ktorá svojej vláde neodvádza dane a neplatí úroky na svojich pôžičkách, nebude schopná udržať svoje podnikanie počas dlhého časového horizontu.

EBITDA okrem toho úplne ignoruje zmeny v pracovnom kapitáli, ktorý predstavuje finančné prostriedky potrebné na pokrývanie nákladov v rámci každodenných operácií spoločnosti. Táto skutočnosť je veľkým problémom najmä v prípade rýchlo rastúcich spoločností, ktoré si vyžadujú zvýšené investície do pohľadávok a budovania inventáru s cieľom premeny rastu spoločnosti na predaje. Takéto investície do pracovného kapitálu si prirodzene vyžadujú nezanedbateľné finančné prostriedky, ktoré však v EBITDA nie sú zohľadnené.

2. Skresľuje úrokové krytie

EBITDA môže výrazne skresliť objem peňazí, ktoré má posudzovaná spoločnosť k dispozícií na splácanie úrokov. Ako príklad si vezmime spoločnosť s prevádzkovým ziskom o hodnote 10 miliónov dolárov a celkovým objemom nesplatených úrokov na úrovni 15 miliónov dolárov. Keď do rovnice opätovne pridáme odpisy a amortizáciu v súhrnnej hodnote 8 miliónov dolárov, spoločnosť zrazu vykazuje hodnotu EBITDA vo výške 18 miliónov dolárov a zdá sa, že má dostatok peňazí na pokrytie všetkých svojich úrokov.

Odpisy a amortizácia sa totiž v rámci EBIDTA pripočítavajú na základe mylného predpokladu, že týmto výdavkom je možné vyhýbať sa z dlhodobého hľadiska. Je síce pravdou, že sa nejedná o peňažné položky, no napriek tomu v žiadnom prípade nie je možné odkladať ich na neurčito. Zariadenie spoločnosti sa časom nevyhnutne opotrebuje a do jeho obnovy či zdokonaľovania bude skôr či neskôr potrebné investovať peniaze.

3. Ignoruje kvalitu ziskov

Odpočítanie úrokových platieb, daňových poplatkov, odpisov a amortizácie z celkových ziskov spoločnosti sa zdá byť jednoduchou záležitosťou. Treba však poznamenať, že rôzne spoločnosti používajú pri výpočte EBITDA rozdielne hodnoty počiatočného zisku. Inak povedané, výpočet EBITDA je vo veľkej miere závislý na modifikácii hodnôt v rámci výkazu ziskov a strát. Aj keď v konečnom dôsledku zohľadníme odchýlky, ktoré vyplývajú z úrokov, daní, odpisov a amortizácie, zisk udávaný pomocou EBITDA je do značnej miery nespoľahlivým údajom.

Podobné: Ako je možné kontrolovať infláciu?

4. Skresľuje hodnotu spoločnosti

Najvýznamnejším nedostatkom EBITDA je fakt, že spoločnosť môže na základe tohto ukazovateľa pôsobiť lacnejšie, než ako tomu je v skutočnosti. Keď totiž trhoví analytici posudzujú cenu akcií spoločnosti ako násobok výšky EBITDA namiesto násobku skutočných ziskov, získavajú nižšie hodnoty. Ideálnym príkladom je prevádzkovateľ bezdrôtových telekomunikačných služieb Sprint Nextel. Akcie tejto spoločnosti sa 1. apríla roku 2006 obchodovali na úrovni 7,3-násobku predpokladanej hodnoty EBITDA. Čo sa však týkalo prevádzkových ziskov, akcie boli obchodované až pri 20-násobku tejto hodnoty. To však ešte stále nie je všetko – akcie spoločnosti Sprint Nextel boli obchodované až za 48-násobok odhadovaného čistého zisku. Keď teda investori posudzujú hodnotu spoločnosti, okrem EBITDA musia nevyhnutne prihliadať aj na ďalšie cenové násobky.

Zhrnutie

EBITDA je síce všeobecne uznávaným indikátorom finančného zdravia spoločností, ale exaktný výpočet tejto hodnoty nie je štandardizovaný. Dôsledkom toho sa preto stretávame s tým, že spoločnosti môžu vykazovať EBITDA podľa vlastného uváženia. Problém však spočíva v tom, že EBITDA nakoniec neposkytuje úplný obraz o výkonnosti podniku. Investorom odporúčame, aby sa tejto metrike vyhýbali, alebo ju používali v kombinácii s ďalšími spoľahlivejšími údajmi.

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×