Консервативно портфолио

WEM Sovereign Bonds

Консервативното портфолио WEM Sovereign Bonds предоставя на клиентите сигурна диверсификация, която помага да се поддържа относително стабилна доходност на инвестициите дори в случай на спад или нестабилност на капиталовите пазари.

Средногодишна доходност *

2,73 % p.a.

Обща доходност *

17,53 %

* Общата и средногодишната доходност съдържат данни за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2020г.


Средна годишна доходност

Средната годишна доходност се изчислява като геометричната средна стойност на брутната възвращаемост за отделните години от инвестиционния период. Тази цифра отчита сложни лихвени проценти (т.е. реинвестиране на печалбата), както и възможни колебания на възвръщаемостта през инвестиционния период, поради което е подходяща за представяне на резултатите от портфейла.

Обща доходност

Общата доходност е действителна (брутна) стойност на възвръщаемостта на инвестицията през инвестиционния период. Тя отчита сложни лихви, капиталови печалби и дивиденти.

Бенчмарк

Бенчмаркът обикновено е индекс, спрямо който се сравняват резултатите на даден фонд или портфейл. Следователно бенчмарковете за отделните портфейли на WEM се различават в зависимост от техните спецификации, ниво на риск и географски фокус.
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“

Бруто и Нето представяне

Брутното представяне представлява общата възвръщаемост на инвестицията преди такси, комисиони и данъци и включва сложна лихва, капиталови печалби и дивиденти. Нетното представяне е брутният резултат с начислени такси, комисиони и данъци.

Текущо представяне

Текущото представяне показва брутното представяне за избрания инвестиционен период.

Легенда на графиката

Легенда на графикатаГорната диаграма показва представянето на портфейла за избрания инвестиционен период. Долната диаграма показва представянето на портфейла от неговото създаване.
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.

Поради ниското си ниво на риск, WEM Sovereign Bonds следователно е подходящ портфейл за внимателни инвеститори и също работи добре като допълнение към цялостната инвестиционна стратегия.

Географски фокус Евро зона
Бенчмарк – сравнителен показател Bloomberg Barclays Euro AGG Government Index
Риск 3, по-нисък риск
Целева брутна доходност * > 2 % годишно
Инвестиционен хоризонт 2 години +
Оптимален депозит ** EUR 15,000

* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.

** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 5 000 евро.

Представяне

Печалба/Загуба Представяне
2015 1,44 %
2016 3,20 %
2017 -0,10 %
2018 0,92 %
2019 6,63 %
2020 4,43 %

Печалба/Загуба

Печалба/Загуба Печалба Загуба Total
БРОЙ ДНИ 864 697 1561
ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ 55,35 % 44,65 % 100,00 %
СРЕДНО 0,18 % -0,20 % 0,01 %
СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ 0,19 % 0,28 % 0,30 %
НАЙ-ДЪЛЪГ ПЕРИОД – (ДНИ) 13 8 13
СРЕДЕН ПЕРИОД (ДНИ) 2,20 1,78 1,99
Входяща такса 1 1% от всеки депозит
Такса за излизане -
Такса за преобразуване 0,24 %
Portfolio performance (p.a.) Такса управление 2 Такса представяне 3 Succes fee 4
- 0,06 % - -

1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при заключението.

2. Договори за управлявано портфолио. WEM има право да начислява таксата.

Свали детайлен преглед на нашите портфолиа

Интересува ли ви портфолиото WEM Sovereign Bonds?

Get in touch with us today to find out how we can prepare a personalized wealth management plan.