Čo predstavuje rentabilita vlastného kapitálu (ROE)

30. 4. 2019

Rentabilita vlastného kapitálu („Return on Equity“; obvykle skratka ROE) je mierou finančnej výkonnosti podniku, ktorú je možné vypočítať ako podiel čistého zisku a akcionárskeho podielu, respektíve vlastného kapitálu spoločnosti. Keďže akcionársky podiel je vyjadrený ako rozdiel medzi aktívami spoločnosti a jej záväzkami, ROE môžeme považovať za návratnosť čistých aktív.

ROE sa považuje za ukazovateľ toho, ako efektívne vedenie spoločnosti využíva dostupné aktíva na generovanie zisku. ROE sa vyjadruje ako percentuálna hodnota, ktorú môžeme vypočítať pre každú spoločnosť v prípade, že čisté zisky a vlastný kapitál predstavujú kladné čísla. Čistý zisk sa posudzuje pred vyplácaním dividend kmeňovým akcionárom a po vyplatení dividend držiteľom preferovaných akcií, ako aj splatení úrokov veriteľom.

Ako vypočítať rentabilitu vlastného kapitálu

Údaj o čistom zisku za celý posledný fiškálny rok sa nachádza vo výkaze ziskov a strát, ktorý zhŕňa všetky finančné aktivity podniku za dané obdobie. Akcionársky podiel je udávaný na súvahe podniku, ktorá zobrazuje celkovú históriu zmien v stave aktív a pasív spoločnosti.

O čom napovedá rentabilita vlastného kapitálu

Rentabilitu vlastného kapitálu je možné považovať za dobrú alebo zlú v závislosti od toho, aké hodnoty sú bežné pre rovesníkov danej spoločnosti na akciovom trhu. Spoločnosti podnikajúce napríklad v sektore verejnoprospešných služieb budú mať na súvahe veľa aktív a dlhov v porovnaní s relatívne nízkym objemom čistého zisku. Normálna hodnota ROE v tejto oblasti by tak mohla predstavovať 10% alebo menej. Spoločnosti v sektore technológií alebo maloobchodu s nižšou súvahou v pomere k čistému zisku môžu vykazovať ROE vo výške 18% alebo viac.

Zlatým pravidlom podnikania je zamerať sa na dosahovanie hodnoty ROE, ktorá sa rovná, prípadne je tesne nad priemerom spoločností v danom sektore trhu. Vezmime si napríklad fiktívnu spoločnosť TechCo, ktorá si v posledných rokoch udržiavala stabilnú hodnotu ROE vo výške 18% v porovnaní s priemerom jej rovesníkov na trhu, ktorí dosahovali ROE na úrovni 15%. Investor by v takomto prípade mohol dospieť k záveru, že vedenie spoločnosti TechCo podáva nadpriemerný výkon pri využívaní aktív svojej spoločnosti na generovanie zisku.

Relatívne vysoké alebo nízke hodnoty ROE sa výrazne líšia naprieč rôznymi sektormi či odvetviami priemyslu. Tento ukazovateľ je preto vhodné používať predovšetkým v situácii, keď sa snažíme porovnať jednu spoločnosť s druhou spoločnosťou podobného druhu. Mnohí investori si uľahčujú posudzovanie rentability vlastného kapitálu zvoleného podniku tak, že za prijateľný výsledok považujú hodnotu približujúcu sa dlhodobému priemeru indexu S&P 500 – teda 14%, pričom akúkoľvek spoločnosť s hodnotou ROE nižšou ako 10% automaticky vnímajú ako slabú investíciu.

Príklad využitia rentability vlastného kapitálu

Predstavte si napríklad spoločnosť s čistým ročným ziskom vo výške 1 800 000 dolárov a priemernou hodnotou vlastného kapitálu na úrovni 12 000 000 dolárov. ROE tejto spoločnosti by bolo nasledovné:

ROE = 1 800 000 / 12 000 000 * 100% = 15%

Zvážme spoločnosť Apple, ktorá za fiškálny rok končiaci 29. septembrom 2018 vygenerovala čistý zisk o hodnote 59,5 miliardy dolárov. Akcionársky podiel na konci tohto fiškálneho roka predstavoval 107,1 miliardy dolárov v porovnaní s hodnotou 134 miliardy dolárov na začiatku roka. Rentabilita vlastného kapitálu spoločnosti Apple teda dosiahla hodnotu 49,4%. Výpočet prebiehal nasledovne:

ROE = $59,5 miliardy / [($107,1 miliardy + $134 miliardy) / 2].

Keď túto hodnotu porovnáme s podobnými podnikmi na trhu, môžeme skonštatovať, že spoločnosť Apple dosiahla veľmi silnú rentabilitu vlastného kapitálu. Spoločnosť Amazon vykázala ROE o hodnote 27%, Microsoft 23% a Google 12%.

Využitie ROE na odhad tempa rastu podniku

Trvalo udržateľné tempo rastu podniku a tempo rastu dividend možno odhadnúť pomocou ROE za predpokladu, že hodnota tohto ukazovateľa sa rovná alebo tesne prevyšuje priemernú hodnotu ROE skupiny podobných podnikov na trhu. Pri takomto potupe síce môže existovať niekoľko výziev, avšak ROE môže predstavovať vhodný východiskový bod pre predpovedanie budúceho tempa rastu spoločnosti a tempa rastu jej dividend. Tieto dva výpočty sú navzájom prepojené a môžu byť aplikované pre uľahčenie porovnávania podobných spoločností.

Keď sa snažíte odhadnúť budúce tempo rastu spoločnosti, jednoducho vynásobte jej ROE podielom zadržaného čistého zisku. Podiel zadržaného čistého zisku predstavuje percentuálny podiel čistého zisku, ktorý si spoločnosť „ponecháva“ alebo opätovne investuje do financovania svojho budúceho rastu.

Podobné: Ako pristupovať k ukazovateľu EBITDA

Predpokladajme, že na trhu existujú dve spoločnosti s rovnakými hodnotami ROE a čistého zisku, ale rozdielnymi podielmi zadržaného zisku. Prvá spoločnosť s názvom DivCo vykazuje ROE vo výške 15%, pričom 30% svojho zisku vypláca akcionárom vo forme dividend. To znamená, že spoločnosť DivCo zadržiava 70% svojho čistého zisku. Druhá spoločnosť s názvom GrowthCo tiež zaznamenáva ROE na úrovni 15%, avšak akcionárom prostredníctvom dividend vypláca iba 10% čistého zisku, v dôsledku čoho jej podiel zadržaného zisku predstavuje až 90%.

Tempo rastu spoločnosti DivCo tým pádom predstavuje 15% krát 70%, teda 10,5% (0,15 x 0,17 x 100 = 10,5%). Tempo rastu spoločnosti GrowthCo medzitým dosahuje hodnotu 15% krát 90%, teda 13,5%.

Takáto analýza sa označuje pojmom „tempo dlhodobo udržateľného rastu“. Investori môžu tento analytický model využívať pri posudzovaní budúcnosti zvoleného podniku – konkrétne pri identifikácii spoločností, ktorých akcie môžu predstavovať rizikovú investíciu, pretože predbiehajú svoju schopnosť dlhodobo udržateľného rastu. Akcie, ktoré rastú pomalšie, ako udáva ich tempo dlhodobo udržateľného rastu, sú buď podhodnotené, alebo trh prostredníctvom nízkeho ocenenia zohľadňuje isté rizikové črty danej spoločnosti. Vo všeobecnosti však platí, že spoločnostiam s tempom rastu, ktoré ďaleko prevyšuje, alebo sa pohybuje výrazne pod dlhodobo udržateľným tempom, by ste mali venovať zvýšenú pozornosť a zvážiť svoju investíciu.

Porovnanie na základe tempa rastu zdanlivo robí zo spoločnosti GrowthCo atraktívnejšiu investičnú možnosť ako DivCo, avšak ignoruje výhody vyšších dividend, ktoré môžu byť preferovanou voľbou pre mnohých investorov. Uvedený výpočet však môžeme jednoducho upraviť tak, aby sme pomocou neho odhadli tempo rastu dividend, čo môže byť dôležitejším ukazovateľom najmä pre investorov zameraných na okamžité príjmy.

Tempo rastu dividend je možné odhadnúť vynásobením ROE hodnotou výplatného pomeru dividend. Výplatný pomer je percentom čistého zisku, ktorý spoločnosť vypláca kmeňovým akcionárom prostredníctvom dividend. Na základe tohto upraveného vzorca tak získame tempo dlhodobo udržateľného rastu dividend, ktoré hrá v prospech spoločnosti DivCo.

Tempo rastu dividend spoločnosti DivCo predstavuje 15% krát 30%, teda 4,5% (0,15 x 0,30 x 100 = 4,5%). Tempo rastu dividend spoločnosti GrowthCo medzitým dosahuje 15% krát 10%, teda 1,5%. Opäť platí, že ak dividendy istej spoločnosti rastú tempom neprimerane vyšším alebo nižším v porovnaní s tempom ich dlhodobo udržateľného rastu, môže to byť náznakom investičného rizika a danú spoločnosť je potrebné dôsledne preskúmať.

Obmedzenia použitia rentability vlastného kapitálu

Vysoká rentabilita vlastného kapitálu nemusí byť nevyhnutne pozitívnym znamením. Nadmerná hodnota ROE totiž môže poukazovať hneď na niekoľko problémov, medzi ktoré sa radí napríklad nekonzistentná povaha ziskov alebo nadmerné zadlženie spoločnosti. Rovnako ani negatívna hodnota ROE vzniknutá v dôsledku stratového charakteru spoločnosti alebo negatívnej hodnoty vlastného kapitálu nemôže byť použitá na analýzu daného podniku. Rovnako nie je vhodným faktorom pre porovnanie takéhoto podniku so spoločnosťou, ktorá vykazuje pozitívnu hodnotu ROE.

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×