Voľná pozícia

Compliance officer

Bezpečnosť finančných prostriedkov a splnenie zákonných povinností je pre nás vysokou prioritou. Preto považujeme pozíciu compliance officera za jednu z kľúčových úloh v našom tíme.

Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí majú potrebné predpoklady a zároveň sa viete stotožniť s našou DNA, hľadáme práve vás. Vašou zodpovednosťou bude primárne:

Denná agenda:

 • Denné sledovanie činnosti a procesov v spoločnosti (činnosť Back Office, Front Office, Portfólio management)
 • Nepretržite monitorovať a pravidelne vyhodnocovať primeranosť a účinnosť opatrení, politík a postupov zavedených na odhalenie prípadného rizika, že si spoločnosť nesplní svoje povinnosti v zmysle regulácie MiFID II a opatrení prijatých na nápravu akýchkoľvek nedostatkov pri dodržiavaní povinností spoločnosti;
 • Poskytovať poradenstvo a pomoc príslušným osobám zodpovedným za vykonávanie investičných služieb a činností s cieľom dodržiavať povinnosti spoločnosti podľa regulácie MiFID II;
 • Podávať správy riadiacemu orgánu minimálne raz ročne o vykonávaní a účinnosti celkového kontrolného prostredia pre investičné služby a činnosti, o rizikách, ktoré boli zistené, a o hlásení vybavovania sťažností, ako aj o prijatých opravných prostriedkoch alebo o opravných prostriedkoch, ktoré sa majú prijať;
 • Monitorovať fungovanie postupu vybavovania sťažností a považovať sťažnosti za zdroj relevantných informácií v kontexte svojich všeobecných povinností monitorovania.

AML officer:

 • Zabezpečovať plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a zabezpečovať priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, zodpovedať za Program vlastnej činnosti spoločnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu
 • Monitoring klientskych transakcií
 • Monitoring sankčných zoznamov
 • Detekcia a vyhodnocovanie neobvyklých obchodných operácií
 • Vyhodnocovanie rizika legalizácie pri obchodných procesoch spoločnosti

Mesačné práce:

 • Mesačné hlásenia do NBS V-86 + príprava podkladov z IRS
 • Dividendy a príprava výkazu pre brokera
 • Denník obchodníka – kontrolná činnosť
 • Výpočet kapitálovej primeranosti plus reporting

Kvartálne práce:

 • Kvartálne hlásenia do NBS – všetky + príprava podkladov z interného systému spoločnosti a ostatných reportov spoločnosti
 • Sledovanie úhrad príspevkov NBS/GFI

Ročné práce:

 • Ročné hlásenia do NBS/MF
 • Výročná správa, polročná správa
 • Audit
 • Všetka informačná povinnosť: web, NBS, MF, finančná správa (FATCA, CRS . . .)

Mimoriadne práce:

 • Všetka komunikácia s NBS, GFI a inými úradmi (nie pravidelná)
 • Sledovanie legislatívy
 • Zmluvná dokumentácia a jej aktualizácia v spolupráci s právnikom
 • Interné predpisy a jej aktualizácia v spolupráci s právnikom
 • Interné dokumenty – zasadnutia Predstavenstva, DR, VZ, IV (kontrola)

Požiadavky:

 • Dôveryhodnosť
 • Prax v oblasti finančných trhoch minimálne 3 roky
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (preferované právne)
 • Znalosť AML procesov a zákonov
 • Analytické myslenie
 • Všeobecný prehľad
 • Samostatnosť
 • Práca s excelom na pokročilej úrovni
 • Znalosť regulácie MIFID II
 • Efektívne riadenie compliance rizík
 • Znalosť základných regulatórne oblastí v pôsobností compliance
 • Risk assesment
 • Anglický jazyk – stredne pokročílý

Kontaktné údaje

Osobné predpoklady

Životopis