Spoznaj WEM

Ku klientom pristupujeme ako k rodine, preto Vám chceme predstaviť ľudí, ktorí sú nosnými piliermi našej spoločnosti a veríme, že budeme mať možnosť spoznať aj Vás.

Príbeh spoločnosti Wealth Effect Management začína koncom roka 2007, kedy majiteľ Peter Štadler vytvoril v spolupráci s Filipom Jacekom firmu Efect Slovakia. Počas svojho 6 ročného pôsobenia v spoločnosti sa venoval hlavne osobnostnému rozvoju, rozvoju manažérskych schopností a vedomostí z finančného trhu. Čím hlbšie sa ponáral do problematiky finančníctva na Slovensku, tým silnejšie si uvedomoval potrebu existencie spoločnosti, ktorej filozofia by nebola postavená na dosahovaní obrovských ziskov na úkor klientov, ale na férovom prístupe a službách a produktoch na úrovni, ktorú poznáme zo západných trhov. Vďaka tomuto smerovaniu a skúsenostiam začala spoločnosť už vtedy priťahovať prvých bonitných klientov.

2014 Po predčasnom tragickom odchode mentora Filipa Jaceka nadišiel čas založiť spoločnosť, ktorá bude poskytovať služby na najvyššej úrovni a začne sa zameriavať na wealth management a sofistikované riešenia pre zjedodušenie finančného života svojich klientov.
2015 Plán priniesť wealth management na rozvíjajúce sa trhy sa samozrejme nevzťahoval len na Slovensko a preto sa Wealth Effect Management ešte v svojich začiatkoch rozhodol expandovať na bulharský trh. Hlavným dôvodom boli osobné vzťahy a samotný potenciál trhu. WEM bol prvý zahraničný subjekt, ktorý vstúpil na trh finančného sprostredkovania a investičných služieb.
2016 Základom poskytovania služieb na vysokej úrovni je silné vžitie každého zo zamestnancov s myšlienkou firmy. Ciele a princípy Wealth Effect Managementu boli pretvorené do DNA spoločnosti, ktorá je dodnes hlavným pilierom pre výber a následné fungovanie každého spolupracovníka. Ruka v ruke so silným charakterom sa spoločnosťou nesie dôraz na odbornosť, transparentnosť a opora vo faktoch. Aby sa aj táto časť pozdvihla na medzinárodnú úroveň, začala sa spolupráca s jednotkou v práci s finančnými informáciami Bloomberg.
2017 Úsilie poskytovať v tomto regióne doteraz nedostupné služby vyvrcholilo otvorením vlastného obchodníka s cennými papiermi, čím si spoločnosť zabezpečila kontrolu nad poplatkovými štruktúrami a výkonnosťou svojich investičných produktov. Vďaka tomu môže zabezpečovať správu majetku prispôsobenú na akúkoľvek situáciu. Doplnenie poskytovania služieb v oblasti predaja nehnuteľností otvorilo opäť nové možnosti ako uľahčiť klientom správu svojho majetku.
2018 Dlhoročná prítomnosť na Slovenskom trhu znamená aj množstvo dlhodobých klientov. Keďže starostlivosť o ich potreby počas celého života vždy bola prioritou, no zároveň veľmi náročnou úlohou, pristúpil Wealth Effect Management k vytvoreniu Servisného centra, ktoré má na starosti zabezpečiť spokojnosť klientov počas nasledujúcich rokov. V tomto roku takisto uzrel svetlo sveta jedinečný investičný produkt Save for Tommorow. Ten napĺňa potreby dlhodobého zabezpečenia pre klientov, ktorí chcú zodpovedne pristupovať ku svojej finančnej budúcnosti a chápu potrebu nespoliehať sa na pomoc štátu. Služby obchodníka s cennými papiermi a jeho produkty sa prostredníctvom pasportovania licencie začali poskytovať aj na území Bulharska, čím sme priniesli nadčasové produkty, ktoré na miestnom trhu žiaden subjekt neponúka.
2019 Tento rok sa niesol v pozitívnom vývoju trhov a prioritne rozvojom na poli akvizícií. Spoločnosť takisto prešla na formu akciovej spoločnosti aby dokázala flexibilnejšie reagovať na potreby klientov a obchodných partnerov. Okrem toho sa zvýšil dôraz na udržateľné podnikanie, čo vyústilo do založenia dlhodobého projektu Finančná zrada, ktorý má za úlohu zlepšovať finančnú gramotnosť na Slovensku. Jeho najväčšou pridanou hodnotou je možnosť pýtať sa odborníkov na vlastné problémy s financiami.
2020 Tento rok sa niesol v duchu zvýšenia profesionality a seniority tímu obmenou na kľúčových postoch v spoločnosti. Vďaka tomu sme zlepšili vnútro-firemné procesy a organizačná štruktúra nabrala pevnejšiu kostru. Inovatívne smerovanie a duch digitalizácie vyústil do vytvorenia možnosti uzatvoriť si investičné sporenie Save for Tomorrow online a bez vstupných poplatkov cez vlastnú webovú aplikáciu. Aj v roku rekordných prepadov, všetky naše portfólia prekonali výkonnosť benchmark-ov a priniesli klientom nadštandardné zhodnotenie. Generovaním alfy v týchto turbulentných časoch sme ešte viac potvrdili správnosť nášho prístupu a aktívnej správy portfólií, čím sme utvrdili klientov, že Wealth Effect Management je správny partner na manažovanie a zhodnocovanie ich majetku. Spustili sme každomesačné vydávanie nášho nového investičného periodika WEM Market Notes. Obsahuje výber najrelevantnejších informácií súvisiacich s vývojom na finančných trhoch ako aj prehľad alokácie aktív.
3696
Počet
klientov
11,32%
Výkonnosť SfT Dynamická stratégia (p.a.)
13
Rokov skúseností
96%
Úspešnosť načerpania úverov

Peter Štadler

CEO

Predtým ako založil vlastnú spoločnosť, bol v roku 2007 pri zrode finančno sprostredkovateľkej spoločnosti Efect Slovakia, ktorú rozbiehal spoločne s Filipom Jacekom. Na začiatku pôsobil na pozícii Business Process Executive, zodpovedný za samotné založenie a následne ako Executive director.

V roku 2014 sa rozhodol svoje niekoľkoročné skúsenosti z retailového prostredia pozdvihnúť na úroveň služieb wealth managementu, založiť Wealth Effect Management a zároveň prvú pobočku v zahraničí na bulharskom trhu. Jednou z hlavných ideí a priorít bolo priniesť osvetu a transparetnosť do sveta financií, čo vyústilo v roku 2017 do založenia obchodníka s cennými papiermi Wealth Effect Management o.c.p., a.s. Prostredníctvom vlastného portólio managementu a najmodernejších finančných nástrojov je spoločnosť schopná vytvárať  efektívne portfóliá a tým zabezpečiť pre klientov dlhodobý a kvalitný servis.

Eva Jahelka Filipp

COO

Do našej spoločnosti prišla ako jeden z najskúsenejších ľudí. Za svoje 13- ročné pôsobenie v oblasti privátneho bankovníctva pôsobila na rôznych pozíciách počnúc podporou predaja, cez produktový a projektový manažment a tvorbu procesov až po komplexný wealth management, kde zastávala v skupine KBC pozíciu Head of Wealth Management v ČSOB Private banking.

V našej spoločnosti zastáva pozíciu COO, kde úzko spolupracuje s naším CEO pri zastrešovaní organizačných procesov, práci s operačnými rizikami a nastavovaní štandardov spoločnosti. Súčasne  riadi náš interný tím ako Head of Wealth Department a v rámci business development-u je zodpovedná za budovanie vzťahov s externými partnermi a promovanie firemnej kultúry a vízie. Svoj výnimočný zmysel pre detail rovnako uplatňuje nielen pri riadení obchodného oddelenia ale i pri riadení projektov pre zlepšenie fungovania našej spoločnosti.

Eva Galbincová

Head of Administration

Má dlhoročnú prax s pôsobením na finančnom trhu na manažérskych pozíciách v oblasti organizácie, procesného, projektového a vzťahového manažmentu. Jej veľkou devízou sú významné skúsenosti s podporou a rozvojom ľudských zdrojov vo finančnom sprostredkovaní. V dôsledku rozvoja a rastu sa spoločnosť rozhodla úvodom roka 2020 posilniť svoj úspešný tím a vymenovala ju na pozíciu Head of Administration. Na tejto pozícii zabezpečuje komplexnú podporu celkového fungovania spoločnosti. Od nastavenia, zefektívnenia a realizácie administratívnych, organizačných a komunikačných procesov vo firme, cez koordináciu procesov s právnym a účtovným oddelením, zmluvný manažment až po každodennú operatívu.

Barbora Ambrušová

Administration

Do spoločnosti prišla ako skúsená administratívna posila. Jej úprimné a milé vystupovanie dopĺňajú výborné organizačné schopnosti, prehľad v administratívnych procesoch a ochota vždy nájsť čo najlepšie riešenie. Vďaka zodpovednému prístupu a osobnostnému napredovaniu má už na starosti aj administratívnu podporu obchodníka s cennými papiermi. Dnes tvorí podstatnú súčasť tímu na zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti a vysokej spokojnosti klientov.

Jozef Petráš

Marketing

Jeho prvé pôsobenie sa datuje už od roku 2012, kedy pracoval za čias spoločnosti Efect na pozícii Finančného stratéga a po krátkej odmlke bol oslovený majiteľom Petrom Štadlerom na pozíciu asistenta CEO pre Wealth Effect Management. Na tejto pozícii mal na starosti celkovú agendu a pomáhal či už pri každodennej činnosti, pri strategických rozhodnutiach ako aj pri rozvoji spoločnosti na Slovensku aj v Bulharsku. Jeho oddanosť a lojalita pre značku sa pri jeho rozvoji pretavila do jeho novej funkcie, ako človeka zodpovedného za marketing a PR. Hlavnou náplňou jeho práce je kompletný dohľad nad realizáciou marketingových aktivít a všetkých projektov súvisiacich s rozširovaním značky spoločnosti. Pri tejto činnosti priamo spolupracuje so CEO, ako aj celým tímom a je jeho pevnou súčasťou.

Matej Bašťovanský

Senior Wealth Advisor

Patrí medzi hlavné osobnostné piliere spoločnosti, kde pôsobí od čias Efectu už od roku 2010 a bol rovnako pri zrode spoločnosti Wealth Effect Management. V súčasnosti okrem pozície Senior Wealth Advisora zároveň zastáva pozíciu Head of Advisory, ktorá má na starosti poradenské služby a klientský servis . Na zabezpečenie vysokej kvality týchto služieb stojí na čele servisného centra a má na starosti komunikáciu s tretími stranami a externými partnermi. V rámci vlastného rozvoja v spoločnosti sa stále venuje aj bežným klientom, no jeho zameranie prirodzene prešlo primárne na afluentnú klientelu využívajúcu služby wealth managementu. Je členom dozornej rady a taktiež jedným z akcionárov spoločnosti.

Michal Kováč

Senior Wealth Advisor

Bol už súčasťou tímu spoločnosti Efect od roku 2011 a následne stál pri zrode spoločnosti Wealth Effect Management. Svoje dlhoročné skúsenosti z kapitálového trhu využíva na pozícií Senior Wealth Advisora a aktuálne sa venuje primárne afluentným klientom. Svojimi znalosťami sa naďalej podieľa na rozvoji investičného oddelenia a v súčasnosti zastáva pozíciu Head of Front Office u obchodníka s cennými papiermi. Práve tam dokáže najviac realizovať svoju analytickú činnosť, či už je to pri podpore portfólio manažéra, alebo príprave vzdelávacích materiálov pre Wealth Department. Taktiež je členom dozornej rady a jedným z akcionárov spoločnosti.

Alexander Chizganov

Private Wealth Manager HNWI/U & Product Development

Predtým ako sa pridal k nášmu kolektívu pracoval ako investičný poradca v Rusku. Jeho hlavnou pracovnou náplňou bolo zabezpečovať služby portfólio managementu a investičné poradenstvo pre podnikateľov a top manažment veľkých spoločností. Z tejto seniorskej pozície sa rozhodol budovať kariéru v zahraničí a začiatkom roka 2019 sme ho privítali v našom tíme. Na pozícií Private Wealth Manager sa špecializuje na prípravu vyvážených MACS (multi-asset class strategy) pre afluentnú klientelu, vývoj nových produktov a projektový manažment.

Matej Ondek

Private Wealth Manager

Má dlhoročnú prax v bankovníctve. Postupne pôsobil na niekoľkých pozíciách, vďaka čomu získal bohaté skúsenosti v starostlivosti o prémiových klientov. Najväčšie know-how získal systémovou , poctivou prácou na pozíciách osobný bankár v Tatra banke, ďalej ako riaditeľ pobočky OTP banky a následne 9 rokov ako privátny bankár v Slovenskej sporiteľni.

Matej u nás pôsobí na pozícií Private Wealth Manager. Svoju prácu považuje za poslanie. Snaží sa robiť veci tak, aby mali zmysel v prvom rade pre klienta, v komunikácii s klientom je pre neho samozrejmosťou partnerský prístup. Je pre neho dôležité poskytnúť klientovi vždy kompletné a komplexné informácie a vybudovať si s ním dlhodobý vzťah, založený na dôvere.

Martin Cibuľa

Senior Wealth Advisor

V spoločnosti začínal už popri štúdiu na vysokej škole v roku 2016 a po úspešnom skončení štúdia dokázal zhodnotiť svoje vedomosti aj pri svojom ďalšom rozvoji a pretaviť ich do kvalitnej práce pri zabezpečovaní prvotriednej starostlivosti o klienta. Aktuálne zastáva pozíciu Wealth Advisora a okrem vlastnej akvizičnej činnosti sa primárne venuje správe klientov Servisného centra a dlhoročných klientov WEM-u. Stovky spokojných klientov, s ktorými udržiava dlhodobé vynikajúce vzťahy ho naučili širokému rozhľadu vo finančných produktoch, ich poplatkových štruktúrach a nastaveniach.

Samuel Krátky

Senior Wealth Advisor

V spoločnosti pôsobí od roku 2016, kde vzhľadom na svoje predchádzajúce skúsenosti ocenil hlavne dôraz na profesionalitu a fakty. To mu umožnilo využiť svoje schopnosti naplno a v rámci akvizície klientov prinieslo pohodu nielen pri výbere najlepších produktov, ale zároveň dlhodobého servisu a udržiavania korektných vzťahov. Aktuálne sa v spoločnosti nachádza na pozícií Wealth Advisora a v rámci vlastnej akvizičnej činnosti sa momentálne sústredí a zameriava na afluentnejšiu klientelu a budovanie networkingových aktivít.

Jozef Fujka

Portfolio manager

Už počas štúdia na vysokej škole ako aj po jej ukončení pôsobil v niekoľkých správcovských spoločnostiach nielen Slovensku ale aj v Českej republike. Pred nástupom do našej spoločnosti nadobudol ďalšie znalosti  v renomovanej audítorskej spoločnosti. Jeho hlavným pracovným zameraním boli investície do verejne obchodovateľných cenných papierov spoločností, ktoré vykazovali výraznú disproporciu medzi vnútornou hodnotou a cenou na burze.  V rámci našej spoločnosti má na starosti zloženie a udržovanie portfólií, vyhľadávanie nových  investičných príležitostí a periodické ohodnocovanie spoločností, ktoré držíme v portfóliách.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×