Základné investičné ciele

28. 12. 2017

V súčasnosti neustále pribúdajú nové možnosti, prostredníctvom ktorých môžete investovať svoj našetrený kapitál. Avšak každý investičný nástroj možno vo všeobecnosti kategorizovať na základe troch základných charakteristík: bezpečnosť, výnos a rast.

Tieto možnosti taktiež zodpovedajú cieľom jednotlivých typov investorov. Zatiaľ čo investor môže mať viac ako jeden z týchto cieľov, úspech v jednom smere prichádza na úkor ostatných. Pozrime sa bližšie na tieto tri typy cieľov a investície, ktoré je možné použiť na ich dosiahnutie a spôsoby, akými ich môžu investori začleniť do svojej investičnej stratégie.

Bezpečnosť

Vo finančnom svete sa často opakuje výrok, podľa ktorého neexistuje úplne bezpečná a zaručene úspešná investícia. Musíme poznamenať, že sa jedná o pravdivé tvrdenie. Napriek tomu sa však môžeme priblížiť maximálnej možnej bezpečnosti našich investičných fondov. Je to možné prostredníctvom nákupu štátnych dlhopisov v stabilných ekonomických systémoch, prípadne nákupom podnikových dlhopisov, ktoré sú emitované veľkými a stabilnými spoločnosťami. Takéto cenné papiere sú pravdepodobne najlepším prostriedkom na ochránenie počiatočnej investície a zároveň získanie určitej návratnosti.

S najbezpečnejšími investíciami sa môžeme najčastejšie stretnúť na peňažnom trhu. Podľa narastajúceho rizika môžeme medzi tieto cenné papiere zaradiť štátne pokladničné poukážky, depozitné certifikáty, obchodné zmenky alebo zmenky akceptované bankou (takzvané bankové akcepty). Vhodnou možnosťou sú aj investície do cenných papierov s pevnými výnosmi (dlhopisy), kde by ste sa mali zamerať najmä na komunálne dlhopisy a ďalšie druhy štátnych a podnikových dlhopisov. Je všeobecným pravidlom, že so zvyšujúcim sa rizikom týchto cenných papierov, priamo úmerne narastajú aj potenciálne výnosy.

Podobné: Kľúčové znaky podhodnotených akcií

Na trhu s dlhopismi existuje obrovský rozsah relatívneho rizika. Na jednom konci spektra sa nachádzajú štátne a vysoko kvalitné podnikové dlhopisy, ktoré sa považujú za najbezpečnejšie investície na trhu. Na druhej strane sú takzvané „podradné dlhopisy“ („junk bonds“), ktoré sa vyznačujú nižším investičným stupňom a môžu zahŕňať dokonca ešte väčšie riziko ako niektoré zo špekulatívnych tried akcií. Inými slovami, podnikové dlhopisy nie sú vždy bezpečné. Je však pravdou, že väčšina investičných nástrojov na peňažnom trhu môže byť považovaná za noazaj bezpečnú voľbu.

Výnos

Najbezpečnejšími investíciami sú zároveň tie, ktoré veľmi pravdepodobne vykazujú najnižšiu mieru návratnosti alebo výnosov. V prípade, že chcú investori efektívne zvyšovať svoje výnosy, budú musieť nevyhnutne obetovať istú mieru bezpečnosti. Keď výnosy narastajú, bezpečnosť zvyčajne klesá a naopak.

Ak je cieľom investorov zvýšiť svoju mieru návratnosti investícií a sú odhodlaní vystaviť sa vyššiemu riziku, ako v prípade nástrojov peňažného trhu či štátnych dlhopisov, môžu sa rozhodnúť pre nákup podnikových dlhopisov alebo preferenčných akcií s nižším investičným ratingom. Dlhopisy charakterizované investičným ratingom A alebo AA sú mierne rizikovejšími ako dlhopisy triedy AAA. Vo všeobecnosti však ponúkajú podstatne vyššie investičné výnosy ako bezpečnejšie dlhopisy AAA. Podobná situácia vládne v rámci dlhopisov s ratingom BBB, ktoré sú síce spojené iba so stredne veľkým rizikom, ale ponúkajú menšie potenciálne výnosy ako podradné dlhopisy. Tie ponúkajú najvyššie možné potenciálne výnosy z nákupu dlhopisov, ale zároveň sú najrizikovejšou kategóriou. Pri podradných dlhopisoch hrozí najväčšia pravdepodobnosť situácie, v ktorej emitent nebude schopný splácať úroky.

Väčšina investorov, dokonca aj tých najkonzervatívnejších, buduje svoje portfóliá s cieľom zakomponovať do nich aspoň určitú mieru generovania príjmov. Prinajmenšom z dôvodu, aby dokázali udržať krok s mierou inflácie danej ekonomiky. Maximalizácia výnosov je však prioritným princípom pre mnohých investorov. A to najmä pre jednotlivcov, ktorí každý mesiac očakávajú, že im investičné portfólio zabezpečí určitú pevnú sumu. Dobrým príkladom sú dôchodcovia, ktorí očakávajú pravidelný mesačný príjem. Ak sa rozhodnú držať bezpečné aktíva s primeranou výškou výnosov, môžu byť omnoho úspešnejší, ako keby sa spoliehali na niektorý z dostupných penzijných plánov.

Rast kapitálu

Doteraz sme sa venovali iba investičným cieľom ako bezpečnosť a výška výnosov. Zatiaľ sme nezohľadňovali potenciál iných tried aktív, ktoré sú schopné poskytnúť investičné zisky v dôsledku zvyšovania svojej hodnoty. Takýto druh výnosov sa označuje za kapitálový zisk.

Kapitálové zisky sa výrazne líšia od výnosov, pretože k nim dochádza jedine vtedy, keď je cenný papier predaný za hodnotu, ktorá je vyššia ako cena, za ktorú bol pôvodne nakúpený. Predaj za nižšiu cenu sa označuje ako kapitálová strata. Preto investori, ktorí sa zameriavajú na kapitálové zisky, pravdepodobne nie sú tí istí, ktorí od svojho portfólia vyžadujú pevný a trvalý zdroj návratnosti investícií. V takomto prípade sa jedná predovšetkým o investorov, ktorí vyhľadávajú možnosť dlhodobého rastu a zhodnocovania kapitálu.

Rast kapitálu je najužšie spojený s nákupom kmeňových akcií. Jedná sa najmä o rastové akcie, ktoré ponúkajú nízke výnosy, ale značnú príležitosť na zvyšovanie svojej hodnoty. Z tohto dôvodu sa kmeňové akcie všeobecne radia medzi najviac špekulatívne investície. Výsledná návratnosť v ich prípade totiž závisí od toho, akým nepredvídateľným smerom sa bude vyvíjať trh v budúcnosti. Akcie popredných svetových spoločností môžu potenciálne ponúknuť to najlepšie z oboch svetov. Vyznačujú sa primeranou bezpečnosťou, skromnými výnosmi a veľkým potenciálom pre rast kapitálu, ktorý môže byť podnietený dlhodobým rastom príjmov a ziskov danej spoločnosti. Mali by sme však pamätať na to, že kmeňové akcie sú iba zriedka schopné zabezpečiť rovnakú bezpečnosť a výnos ako štátne dlhopisy.

Je taktiež dôležité poznamenať, že kapitálové zisky ponúkajú potenciálne daňové výhody z dôvodu ich nižšej daňovej sadzby vo väčšine regiónov. Finančné prostriedky, ktoré sú nadobudnuté napríklad prostredníctvom verejnej ponuky kmeňových akcií, sú často zasvätené rozvoju malých podnikov. Tento proces je mimoriadne dôležitým pre rast celkovej ekonomiky. Vlády majú záujem na podporovaní investícií v tomto sektore a rozhodli sa tak zaťažiť kapitálové zisky nižšou sadzbou ako ostatné príjmy. Takéto systémy slúžia na podporu podnikania a zakladania nových podnikov, ktoré následne pomáhajú rásť celej ekonomike danej krajiny.

Druhotné ciele

Minimalizácia dane: Investor môže vykonať určité investície a týmto spôsobom začleniť minimalizáciu daňovej povinnosti do svojej investičnej stratégie. Napríklad vysoko platený výkonný riaditeľ môže vyhľadávať investície, s cieľom znížiť svoje celkové daňové zaťaženie. Investovanie do individuálneho dôchodkového účtu alebo iného penzijného plánu, môže byť efektívnou stratégiou minimalizácie daní.

Obchodovateľnosť a likvidita: Mnohé z investícií, ktoré sme analyzovali vyššie, sú pomerne nelikvidné. To znamená, že ich nemožno okamžite predať a je relatívne problematické pohotovo ich premeniť na hotovosť. Dosiahnutie určitého stupňa likvidity si však vyžaduje obetovanie určitej výšky výnosov alebo potenciálu na získanie kapitálových ziskov.

Podobné: Sú dividendové akcie vhodnou investíciou?

Kmeňové akcie sú často považované za najlikvidnejšie investície. Zvyčajne je možné predávať ich do jedného či dvoch dní, od rozhodnutia o predaji. Dlhopisy môžu byť takisto relatívne jednoducho obchodovateľné, ale niektoré z nich sú vysoko nelikvidné alebo neobchodovateľné a sú spojené s vopred stanovenou pevnou dobou splatnosti. Rovnako aj nástroje peňažného trhu sú viazané na pevný termín splatnosti. Ak investor hľadá vysokú likviditu, aktíva peňažného trhu a neobchodovateľné dlhopisy si pravdepodobne nenájdu miesto aj v jeho portfóliu.

Zhrnutie

Výhody každej investície sú nevyhnutne spojené s určitými nevýhodami. Ak investor túži po raste svojho kapitálu, bude musieť obetovať krátkodobé výnosy a určitú mieru bezpečnosti. Preto sa väčšina portfólií riadi iba jedným z hlavných investičných cieľov, pričom všetky ostatné potenciálne ciele majú menšiu prioritu.

Výber jediného strategického cieľa a priradenie primeranej priority ostatným možným cieľom predstavuje proces, ktorý závisí od viacerých faktorov. Patria medzi ne napríklad temperament investora, jeho životný štýl, rodinný stav alebo súčasná životná situácia. Každý investor má šancu využiť veľké množstvo potenciálne, úspešných investičných príležitostí. Musíte však vynaložiť dostatočné množstvo času a úsilia pri hľadaní, štúdiu a rozhodovaní sa o tých možnostiach, ktoré korešpondujú s Vašim investičným cieľom.

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×