Vyvážené portfólio

WEM Balanced

Riadené portfólio WEM Balanced umožňuje prinášať klientom pravidelný výnos a pritom optimalizovať riziko investície prostredníctvom investovania do akcií vybraných amerických spoločností a zároveň investovaním do kvalitných štátnych, firemných a municipálnych dlhopisov.

Priemerné ročné zhodnotenie

13,74 % p.a.

Celkové zhodnotenie

116,53 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

Vďaka svojmu zloženiu dosahuje WEM Balanced výnosy porovnateľné s americkým akciovým benchmarkom S&P 500 pri podstatne nižšej volatilite.

WEM Balanced je tak hodnotná voľba pre investorov, ktorí chcú zhodnocovať svoj majetok a zároveň prostredníctvom diverzifikácie minimalizovať svoje riziko.

Geografické zameranie USA / EÚ
Benchmark 0,6 x LEEGTREU + 0,4 x S&P 500
Rizikovosť 4, stredné riziko
Celková hrubá výkonnosť * > 5% p.a.
Investičný horizont 2 roky +
Optimálny vklad ** 50 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 30 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 23,48 %
2016 11,68 %
2017 7,38 %
2018 8,49 %
2019 22,25 %
2020 10,25 %

Zisk / strata za jednotlivé roky

Zisk / strata za jednotlivé roky Zisk Strata Spolu
Počet dní 855 706 1561
Percentuálny pomer 54,77 % 45,23 % 100,00 %
Priemer 0,57 % -0,58 % 0,05 %
Štandardná odchýlka 0,55 % 0,62 % 0,85 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 13 9 13
Priemerná sekvencia (dní) 2,26 1,87 2,06
Vstupný poplatok 1 1 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 3 % 0,12% - -
3 % až 5 % 0,12% 3,6 % 5,4 %
5 % až 7,5 % 0,12% 6 % 5,4 %
Viac ako 7,5 % 0,12% 8,4 % 5,4 %

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný mesiac. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

3. Poplatok za výkonnosť je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom. Neúčtuje sa pri stratégii WEM Balanced ETF.

4. Poplatok za výnos je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia. Neúčtuje sa pri stratégii WEM Balanced ETF.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Balanced?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.