WEM Balanced ETF позволява на клиентите да генерират стабилна възвръщаемост, като същевременно управляват инвестиционния риск чрез инвестиране в избрани ETF фондове, както и в държавни, корпоративни и общински облигации.

Средногодишна доходност *

10,27 % p.a.

Обща доходност *

153,19 %

* Общата и средногодишната доходност съдържат данни за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2024г.


Средна годишна доходност

Средната годишна доходност се изчислява като геометричната средна стойност на брутната възвращаемост за отделните години от инвестиционния период. Тази цифра отчита сложни лихвени проценти (т.е. реинвестиране на печалбата), както и възможни колебания на възвръщаемостта през инвестиционния период, поради което е подходяща за представяне на резултатите от портфейла.

Обща доходност

Общата доходност е действителна (брутна) стойност на възвръщаемостта на инвестицията през инвестиционния период. Тя отчита сложни лихви, капиталови печалби и дивиденти.

Бенчмарк

Бенчмаркът обикновено е индекс, спрямо който се сравняват резултатите на даден фонд или портфейл. Следователно бенчмарковете за отделните портфейли на WEM се различават в зависимост от техните спецификации, ниво на риск и географски фокус.
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“

Бруто и Нето представяне

Брутното представяне представлява общата възвръщаемост на инвестицията преди такси, комисиони и данъци и включва сложна лихва, капиталови печалби и дивиденти. Нетното представяне е брутният резултат с начислени такси, комисиони и данъци.

Текущо представяне

Текущото представяне показва брутното представяне за избрания инвестиционен период.

Легенда на графиката

Легенда на графикатаГорната диаграма показва представянето на портфейла за избрания инвестиционен период. Долната диаграма показва представянето на портфейла от неговото създаване.
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.

Благодарение на структурата си, WEM Balanced ETF постига възвръщаемост, сравнима с американския индекс S&P 500 при значително по-ниска волатилност.

Следователно WEM Balanced ETF е ценен избор за инвеститорите, които искат да увеличат активите си и в същото време да минимизират риска си чрез диверсификация.

Географски фокус US / EU
Синтетичен бенчмарк 0.6 x LEEGTREU + 0.4 x S&P 500
Риск 5, среден риск
Целева брутна доходност * > 5 % годишно
Инвестиционен хоризонт 3 години +
Оптимален депозит ** EUR 30,000

* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.

** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 10 000 евро.

Представяне

Печалба/Загуба Представяне
2015 15,55 %
2016 9,46 %
2017 0,93 %
2018 4,38 %
2019 23,67 %
2020 10,91 %
2021 20,88 %
2022 -14,14 %
2023 17,72 %

Печалба/Загуба

Печалба/Загуба Печалба Загуба Total
БРОЙ ДНИ 854 706 1560
ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ 54,74 % 45,26 % 100,00 %
СРЕДНО 0,54 % -0,56 % 0,04 %
СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ 0,53 % 0,62 % 0,79 %
НАЙ-ДЪЛЪГ ПЕРИОД – (ДНИ) 13 8 13
СРЕДЕН ПЕРИОД (ДНИ) 2,23 1,85 2,04
Входяща такса 1 1% от всеки депозит
Такса за излизане -
Такса за преобразуване 0,24 %
Portfolio performance (p.a.) Такса управление 2 Success fee 3 Такса представяне 4
По-малко от 3 % 0,12 % - -
3 % до 5 % 0,12 % - -
5 % до 7,5 % 0,12 % - -
Повече от 7,5 % 0,12 % - -

1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при сключването на Споразумението за управление на портфейла. WEM има право да начислява таксата.

2. Таксата за управление се начислява месечно, като% от средната стойност на клиентското портфолио за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (напр. Такси на борсата, банкови такси и т.н.).

Свали детайлен преглед на нашите портфолиа

Интересува ли ви портфолиото WEM Balanced ETF?

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.