Портфолиото WEM Equity US дава възможност за постигане доходност над средната и увеличаване на активите на нашите клиенти чрез инвестиране в акции на избрани американски компании.

Средногодишна доходност *

20,46 % p.a.

Обща доходност *

433,95 %

* Общата и средногодишната доходност съдържат данни за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2023г.


Средна годишна доходност

Средната годишна доходност се изчислява като геометричната средна стойност на брутната възвращаемост за отделните години от инвестиционния период. Тази цифра отчита сложни лихвени проценти (т.е. реинвестиране на печалбата), както и възможни колебания на възвръщаемостта през инвестиционния период, поради което е подходяща за представяне на резултатите от портфейла.

Обща доходност

Общата доходност е действителна (брутна) стойност на възвръщаемостта на инвестицията през инвестиционния период. Тя отчита сложни лихви, капиталови печалби и дивиденти.

Бенчмарк

Бенчмаркът обикновено е индекс, спрямо който се сравняват резултатите на даден фонд или портфейл. Следователно бенчмарковете за отделните портфейли на WEM се различават в зависимост от техните спецификации, ниво на риск и географски фокус.
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“

Бруто и Нето представяне

Брутното представяне представлява общата възвръщаемост на инвестицията преди такси, комисиони и данъци и включва сложна лихва, капиталови печалби и дивиденти. Нетното представяне е брутният резултат с начислени такси, комисиони и данъци.

Текущо представяне

Текущото представяне показва брутното представяне за избрания инвестиционен период.

Легенда на графиката

Легенда на графикатаГорната диаграма показва представянето на портфейла за избрания инвестиционен период. Долната диаграма показва представянето на портфейла от неговото създаване.
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.

Благодарение на професионалния активен мениджмънт, WEM Equity US изпреварва дългосрочно бенчмарка – средната доходност през последните 8 години е 20,46% годишно. Общата 9-годишна възвръщаемост е 434,04%.

Следователно WEM Equity US е привлекателен избор за инвеститори, които са готови да приемат по-високо ниво на риск с перспектива за значително по-висока възвръщаемост на инвестициите си.

Географски фокус US
Бенчмарк – сравнителен показател Index S&P 500
Риск 7, По-висок риск
Целева брутна доходност * > 10 % годишно
Инвестиционен хоризонт 3 години +
Оптимален депозит ** EUR 30,000

* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.

** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 15 000 евро.

Представяне

Печалба/Загуба Представяне
2015 34,40 %
2016 17,50 %
2017 26,36 %
2018 10,61 %
2019 34,43 %
2020 19,81 %
2021 39,11 %
2022 -19,39 %
2023 31,24 %

Печалба/Загуба

Печалба/Загуба Печалба Загуба Total
БРОЙ ДНИ 872 689 1561
ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ 55,86 % 44,14 % 100,00 %
СРЕДНО 0,90 % -0,93 % 0,09 %
СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ 0,95 % 1,09 % 1,36 %
НАЙ-ДЪЛЪГ ПЕРИОД – (ДНИ) 11 7 11
СРЕДЕН ПЕРИОД (ДНИ) 2,25 1,78 2,02
Входяща такса 1 2% от всеки депозит
Такса за излизане -
Такса за преобразуване 0,24 %
Portfolio performance (p.a.) Такса управление 2 Success fee 3 Такса представяне 4
По-малко от 10 % 0,24 % - -
10 % до 12,5 % 0,24 % 5,4 % 10,2 %
12,5 % до 15% 0,24 % 10,2 % 10,2 %
Повече от 15% 0,24 % 15 % 10,2 %

1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при сключването на Споразумението за управление на портфейла. WEM има право да начислява таксата.

2. Таксата за управление се начислява месечно, като% от средната стойност на клиентското портфолио за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (напр. Такси на борсата, банкови такси и т.н.).

3. Таксата за изпълнение се начислява на тримесечие или при продажбата на портфейла, като% от положителната разлика между възвръщаемостта на клиентското портфолио и договорения бенчмарк. При отстъпване на границата на интервала се прилага най -ниската от ставките.

4. Таксата за връщане се начислява на тримесечие или при продажбата на портфейла, като% от общата възвръщаемост на портфейла на клиента. При отстъпване на границата на интервала се прилага по -ниската от ставките.

High-water mark се прилага върху такса успеваемост и такса представяне. High-water mark е принцип на начисляване на такси въз основа на тяхната предходна най-висока кумулативна стойност. В този случай такса ще бъде начислена само ако портфейлът достигне по-висока стойност на своята кумулативна възвръщаемост или само от частта, която надвишава предишната най-висока кумулативна стойност на възвръщаемостта. Тук се прилага плаващата такса (High-water mark) за 2 периода (2 години).

Свали детайлен преглед на нашите портфолиа

Интересува ли ви портфолиото WEM Equity US?

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.