Инвестиционни спестявания

WEM SFT – Conservative

Инвестиционните спестявания Save for Tomorrow позволяват на нашите клиенти да осигурят бъдещето си по-достъпен начин – да се подготвят за пенсиониране, да осигурят жилище за семейството си или да осигурят бъдещето на децата си, да създадат финансов резерв или дори пасивни доходи.

Средногодишна доходност *

1,91 % p.a.

Обща доходност *

30,31 %

* Общата и средногодишната доходност съдържат данни за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2023г.

Средна годишна доходност

Средната годишна доходност се изчислява като геометричната средна стойност на брутната възвращаемост за отделните години от инвестиционния период. Тази цифра отчита сложни лихвени проценти (т.е. реинвестиране на печалбата), както и възможни колебания на възвръщаемостта през инвестиционния период, поради което е подходяща за представяне на резултатите от портфейла.

Обща доходност

Общата доходност е действителна (брутна) стойност на възвръщаемостта на инвестицията през инвестиционния период. Тя отчита сложни лихви, капиталови печалби и дивиденти.

Бенчмарк

Бенчмаркът обикновено е индекс, спрямо който се сравняват резултатите на даден фонд или портфейл. Следователно бенчмарковете за отделните портфейли на WEM се различават в зависимост от техните спецификации, ниво на риск и географски фокус.
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“

Бруто и Нето представяне

Брутното представяне представлява общата възвръщаемост на инвестицията преди такси, комисиони и данъци и включва сложна лихва, капиталови печалби и дивиденти. Нетното представяне е брутният резултат с начислени такси, комисиони и данъци.

Текущо представяне

Текущото представяне показва брутното представяне за избрания инвестиционен период.

Легенда на графиката

Легенда на графикатаГорната диаграма показва представянето на портфейла за избрания инвестиционен период. Долната диаграма показва представянето на портфейла от неговото създаване.
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.

Ние сме първата компания в Словакия, която предоставя този тип спестовна програма с толкова ниска входна такса и с възвръщаемост до 11,03% годишно. По този начин Save for Tomorrow превъзхожда другите възможности за спестявания и е подходящ за всеки, независимо дали като допълващ инструмент в инвестиционния портфейл или като отправна точка за създаване на личен финансов резерв.

Минимален депозит EUR 50
Инвестиционен хоризонт 3 години +
ТОП индекси на акции и облигации В рамките на 3 стратегии
Целева брутна доходност * 2 % годишно*
Гъвкавост включително извънредни депозити

* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.Инвестиционна стратегия Еднократна входна такса 1 Входна такса продължава 1 Такса за управление 2
Динамичен 2,7 % 3 % 0,24 %
Балансиран 1,8 % 2 % 0,18 %
Консервативен 0,9 % 1 % 0,12 %

1. Входната такса се начислява при личното заключение на инвестиционните спестявания и начинът на плащане на таксата е по избор на клиента. В случай на еднократно плащане, входната такса се начислява еднократно при първия депозит, като% от общата сума на планираната инвестиция. В случай на междинно плащане, максимум 50% от депозитите се начисляват непрекъснато, като% от общата сума на планираната инвестиция. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при сключването на Договора за управлявано портфолио. WEM има право да начислява таксата. Отстъпка се прилага от входната такса, ако договорът е сключен за повече от 20 години. Отстъпката се изчислява като отношение на броя на годините на инвестицията след двадесетата година към общата продължителност на инвестицията. Отстъпката се дава като процент.

2. Таксата за управление се начислява на тримесечие, като% от средната стойност на портфейла на клиента за даденото тримесечие.

Свали детайлен преглед на нашите портфолиа

Интересува ли ви портфолиото WEM SFT – Conservative?

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.