Консервативно портфолио

WEM Safe Heaven

Консервативното портфолио WEM Safe Heaven позволява да диверсифицирате и защитите инвестициите си, като инвестирате в стабилни активи.

Средногодишна доходност *

4,37 % p.a.

Обща доходност *

34,92 %

* Общата и средногодишната доходност съдържат данни за периода od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2021.

Средна годишна доходност

Средната годишна доходност се изчислява като геометричната средна стойност на брутната възвращаемост за отделните години от инвестиционния период. Тази цифра отчита сложни лихвени проценти (т.е. реинвестиране на печалбата), както и възможни колебания на възвръщаемостта през инвестиционния период, поради което е подходяща за представяне на резултатите от портфейла.

Обща доходност

Общата доходност е действителна (брутна) стойност на възвръщаемостта на инвестицията през инвестиционния период. Тя отчита сложни лихви, капиталови печалби и дивиденти.

Бенчмарк

Бенчмаркът обикновено е индекс, спрямо който се сравняват резултатите на даден фонд или портфейл. Следователно бенчмарковете за отделните портфейли на WEM се различават в зависимост от техните спецификации, ниво на риск и географски фокус.
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“

Бруто и Нето представяне

Брутното представяне представлява общата възвръщаемост на инвестицията преди такси, комисиони и данъци и включва сложна лихва, капиталови печалби и дивиденти. Нетното представяне е брутният резултат с начислени такси, комисиони и данъци.

Текущо представяне

Текущото представяне показва брутното представяне за избрания инвестиционен период.

Легенда на графиката

Легенда на графикатаГорната диаграма показва представянето на портфейла за избрания инвестиционен период. Долната диаграма показва представянето на портфейла от неговото създаване.
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.

Поради ниското си ниво на риск, WEM Safe Haven е портфолио, подходящо за внимателни инвеститори или може да работи добре като допълнение към цялостната инвестиционна стратегия и да помогне да се запази стойността на инвестицията дори по време на повишена волатилност и турбулентност на капиталовите пазари.

Географски фокус Глобален
Валута ЕUR
Риск 2, по-нисък риск
Целева брутна доходност * > 2 % годишно
Инвестиционен хоризонт 1 година +
Оптимален депозит ** EUR 15,000

* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.

** Оптималният размер на инвестицията е вътрешно определена стойност, достатъчна за ефективно инвестиране на депозита. Минималният размер на инвестицията е 5 000 евро.

Входяща такса 1 1 % от всеки депозит
Такса за излизане -
Такса за преобразуване 0,24 %
Portfolio performance (p.a.) Такса управление 2 Success fee 3 Такса представяне 4
- 0,06 % - -

1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при заключението.

2. Договори за управлявано портфолио. WEM има право да начислява таксата.

Свали детайлен преглед на нашите портфолиа

Интересува ли ви портфолиото WEM Safe Heaven?

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.