Riadené portfólio WEM Balanced ETF umožňuje prinášať klientom pravidelný výnos a pritom optimalizovať riziko investície prostredníctvom investovania do vybraných ETF fondov a zároveň investovaním do kvalitných štátnych, firemných a municipálnych dlhopisov.

Priemerné ročné zhodnotenie *

9,49 % p.a.

Celkové zhodnotenie *

126,11 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023.

Priemerné ročné zhodnotenie

Priemerné ročné zhodnotenie je počítané ako geometrický priemer hrubých výnosov za jednotlivé roky investičného obdobia. Takýto údaj dobre zohľadňuje zložené úročnie (t.j. reinvestovanie výnosov portfólia) a tiež možné výkyvy výnosov počas rokov. Vo výsledku tak poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfólia.

Celkové zhodnotenie

Celkové zhodnotenie je skutočná miera (hrubého) výnosu investície za dané časové obdobie. Celkové zhodnotenie zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.

Benchmark

Benchmark je štandard, voci ktorému je meraná výkonnosť porovnateľného fondu či portfólia. Benchmarky pre jednotlivé WEM portfóliá sa preto líšia podľa svojho charakteru, rizikovosti a geografického zamerania.
Po výbere benchmarku sa zmení spodný graf výkonnosti a ukáže vám prehľad alfy — teda toho, ako dané portfólio počas zvoleného obdobia prekonávalo trh.
V prípade, že je pre vybrané protfólio dostupná iba možnosť “NONE”, dané portfólio benchmark nemá.

Hrubá a net výkonnosť

Hrubá výkonnosť sa počíta ako celkový výnos investície za dané časové obdobie pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením a zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.
Net výkonosť je hrubá výkonnosť očitená o poplatky, provízie a daň.

Aktuálna výkonnosť

Aktuálna výkonnosť ukazuje hrubú výkonnosť pre súčasné obdobie.

Legenda ku grafom

Horný graf zobrazuje výkonnosť portfólia pre vami zvolené časové obdobie. Dolný graf ukazuje výkonnosť portfólia od jeho založenia.
Na grafe tiež môžete vidieť aktuálnu výkonnosť. Tá sa nezhoduje s celkovým zhodnotením uvádzaným tu na stránke, nakoľko celkové zhodnotenie je uvádzané za konkrétne minulé obdobie.

Vďaka svojmu zloženiu dosahuje WEM Balanced ETF výnosy porovnateľné s americkým akciovým benchmarkom S&P 500 pri podstatne nižšej volatilite.

WEM Balanced ETF je tak hodnotná voľba pre investorov, ktorí chcú zhodnocovať svoj majetok a zároveň prostredníctvom diverzifikácie minimalizovať svoje riziko.

Geografické zameranie USA / EÚ
Benchmark 0,6 x LEEGTREU + 0,4 x S&P 500
Rizikovosť 5, stredné riziko
Cieľová hrubá výkonnosť * > 5 % p.a.
Investičný horizont 3 roky +
Optimálny vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 10 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 15,55 %
2016 9,46 %
2017 0,93 %
2018 4,38 %
2019 23,67 %
2020 10,91 %
2021 20,88 %
2022 -14,14 %
2023 17,72 %

Zisk/strata

Zisk/strata Zisk Strata Spolu
Počet dní 854 706 1560
Percentuálny pomer 54,74 % 45,26 % 100,00 %
Priemer 0,54 % -0,56 % 0,04 %
Štandardná odchýlka 0,53 % 0,62 % 0,79 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 13 8 13
Priemerná sekvencia (dní) 2,23 1,85 2,04
Vstupný poplatok 1 1% z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 3 % 0,12 % - -
3 % až 5 % 0,12 % - -
5 % až 7,5 % 0,12 % - -
Viac ako 7,5 % 0,12 % - -

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný mesiac. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Balanced ETF?

Spojte sa s nami a radi vám povieme, či je toto portfólio vhodné aj pre budovanie a zveľaďovanie vášho bohatstva.