Konzervatívne portfólio WEM High Yield Bonds klientom ponúka vyšší kupónový výnos prostredníctvom investovania do vybraného portfólia firemných dlhopisov.

Priemerné ročné zhodnotenie *

4,06 % p.a.

Celkové zhodnotenie *

43,07 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023.

Priemerné ročné zhodnotenie

Priemerné ročné zhodnotenie je počítané ako geometrický priemer hrubých výnosov za jednotlivé roky investičného obdobia. Takýto údaj dobre zohľadňuje zložené úročnie (t.j. reinvestovanie výnosov portfólia) a tiež možné výkyvy výnosov počas rokov. Vo výsledku tak poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfólia.

Celkové zhodnotenie

Celkové zhodnotenie je skutočná miera (hrubého) výnosu investície za dané časové obdobie. Celkové zhodnotenie zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.

Benchmark

Benchmark je štandard, voci ktorému je meraná výkonnosť porovnateľného fondu či portfólia. Benchmarky pre jednotlivé WEM portfóliá sa preto líšia podľa svojho charakteru, rizikovosti a geografického zamerania.
Po výbere benchmarku sa zmení spodný graf výkonnosti a ukáže vám prehľad alfy — teda toho, ako dané portfólio počas zvoleného obdobia prekonávalo trh.
V prípade, že je pre vybrané protfólio dostupná iba možnosť “NONE”, dané portfólio benchmark nemá.

Hrubá a net výkonnosť

Hrubá výkonnosť sa počíta ako celkový výnos investície za dané časové obdobie pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením a zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.
Net výkonosť je hrubá výkonnosť očitená o poplatky, provízie a daň.

Aktuálna výkonnosť

Aktuálna výkonnosť ukazuje hrubú výkonnosť pre súčasné obdobie.

Legenda ku grafom

Horný graf zobrazuje výkonnosť portfólia pre vami zvolené časové obdobie. Dolný graf ukazuje výkonnosť portfólia od jeho založenia.
Na grafe tiež môžete vidieť aktuálnu výkonnosť. Tá sa nezhoduje s celkovým zhodnotením uvádzaným tu na stránke, nakoľko celkové zhodnotenie je uvádzané za konkrétne minulé obdobie.

WEM High Yield Bonds je vhodné portfólio pre investorov, ktorí hľadajú stabilný výnos, a pritom lepšie zhodnotenie ako v prípade investovania do konzervatívnych dlhopisov.

Geografické zameranie USA / EÚ
Diverzifikácia Viac ako 250 spoločností
Rizikovosť 5, stredné riziko
Cieľová hrubá výkonnosť * > 4 % p.a.
Investičný horizont 4 roky +
Optimálny vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 10 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 -1,06 %
2016 7,96 %
2017 4,81 %
2018 -3,58 %
2019 9,69 %
2020 1,15 %
2021 3,02 %
2022 -7,13 %
2023 9,37 %

Zisk/strata

Zisk/strata Zisk Strata Spolu
Počet dní 897 664 1561
Percentuálny pomer 57,46 % 42,54 % 100,00 %
Priemer 0,20 % -0,24 % 0,01 %
Štandardná odchýlka 0,35 % 0,50 % 0,47 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 13 10 13
Priemerná sekvencia (dní) 2,48 1,84 2,16
Vstupný poplatok 1 1 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
- 0,06 % - -

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie

2. Zmluvy o riadené portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM High Yield Bonds?

Spojte sa s nami a radi vám povieme, či je toto portfólio vhodné aj pre budovanie a zveľaďovanie vášho bohatstva.