Riadené portfólio WEM Equity Global umožňuje prinášať klientom nadpriemerné výnosy prostredníctvom investovania na globálnom akciovom trhu.

Priemerné ročné zhodnotenie *

32,76 % p.a.

Celkové zhodnotenie *

447,49 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

Priemerné ročné zhodnotenie

Priemerné ročné zhodnotenie je počítané ako geometrický priemer hrubých výnosov za jednotlivé roky investičného obdobia. Takýto údaj dobre zohľadňuje zložené úročnie (t.j. reinvestovanie výnosov portfólia) a tiež možné výkyvy výnosov počas rokov. Vo výsledku tak poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfólia.

Celkové zhodnotenie

Celkové zhodnotenie je skutočná miera (hrubého) výnosu investície za dané časové obdobie. Celkové zhodnotenie zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.

Benchmark

Benchmark je štandard, voci ktorému je meraná výkonnosť porovnateľného fondu či portfólia. Benchmarky pre jednotlivé WEM portfóliá sa preto líšia podľa svojho charakteru, rizikovosti a geografického zamerania.
Po výbere benchmarku sa zmení spodný graf výkonnosti a ukáže vám prehľad alfy — teda toho, ako dané portfólio počas zvoleného obdobia prekonávalo trh.
V prípade, že je pre vybrané protfólio dostupná iba možnosť “NONE”, dané portfólio benchmark nemá.

Hrubá a net výkonnosť

Hrubá výkonnosť sa počíta ako celkový výnos investície za dané časové obdobie pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením a zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.
Net výkonosť je hrubá výkonnosť očitená o poplatky, provízie a daň.

Aktuálna výkonnosť

Aktuálna výkonnosť ukazuje hrubú výkonnosť pre súčasné obdobie.

Legenda ku grafom

Horný graf zobrazuje výkonnosť portfólia pre vami zvolené časové obdobie. Dolný graf ukazuje výkonnosť portfólia od jeho založenia.
Na grafe tiež môžete vidieť aktuálnu výkonnosť. Tá sa nezhoduje s celkovým zhodnotením uvádzaným tu na stránke, nakoľko celkové zhodnotenie je uvádzané za konkrétne minulé obdobie.

Vďaka starostlivému výberu akcií v portfóliu a profesionálnej aktívnej správe má portfólio WEM Equity Global potenciál významne prekonávať benchmark — priemerné zhodnotenie za posledných 6 rokov je 32,76% p.a. a celkový 6-ročný výnos je až 447,49%.

WEM Equity Global je dynamické portfólio vhodné pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať riziko s ohľadom na možnosť atraktívneho nadpriemerného výnosu.

Geografické zameranie Globálne
Benchmark MSCI World
Rizikovosť 7, vyššie riziko
Celková hrubá výkonnosť * > 10 % p.a.
Investičný horizont 5 rokov +
Optimálny vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 10 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 22,57%
2016 24,79%
2017 57,84%
2018 1,02%
2019 53,35%
2020 46,38 %

Zisk/strata

Zisk/strata Zisk Strata Spolu
Počet dní 931 630 1561
Percentuálny pomer 59,64 % 40,36 % 100,00 %
Priemer 0,78 % -0,86 % 0,12 %
Štandardná odchýlka 0,82 % 1,00 % 1,21 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 14 8 14
Priemerná sekvencia (dní) 2,44 1,65 2,05
Vstupný poplatok 1 2 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 10% 0,24% - -
10 % až 12,5 % 0,24% 5,4% 10,2%
12,5 % až 15 % 0,24% 10,2% 10,2%
Viac ako 15 % 0,24% 15% 10,2%

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný mesiac. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

3. Poplatok za výkonnosť je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom. Pri výnose na hranici intervalov sa aplikuje nižšia zo sadzieb.

4. Poplatok za výnos je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia. Pri výnose na hranici intervalov sa aplikuje nižšia zo sadzieb.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Equity Global?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.