Investičné sporenie

WEM SFT – Balanced

Investičné sporenie Save For Tomorrow našim klientom umožňuje zabezpečiť si dostupnou formou svoju budúcnosť — pripraviť sa na dôchodok, zabezpečiť bývanie pre svoju rodinu či budúcnosť svojich detí, vytvoriť si finančnú rezervu či dokonca pasívny príjem.

Priemerné ročné zhodnotenie *

5,89 % p.a.

Celkové zhodnotenie *

129,38 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2024.

Priemerné ročné zhodnotenie

Priemerné ročné zhodnotenie je počítané ako geometrický priemer hrubých výnosov za jednotlivé roky investičného obdobia. Takýto údaj dobre zohľadňuje zložené úročnie (t.j. reinvestovanie výnosov portfólia) a tiež možné výkyvy výnosov počas rokov. Vo výsledku tak poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfólia.

Celkové zhodnotenie

Celkové zhodnotenie je skutočná miera (hrubého) výnosu investície za dané časové obdobie. Celkové zhodnotenie zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.

Benchmark

Benchmark je štandard, voci ktorému je meraná výkonnosť porovnateľného fondu či portfólia. Benchmarky pre jednotlivé WEM portfóliá sa preto líšia podľa svojho charakteru, rizikovosti a geografického zamerania.
Po výbere benchmarku sa zmení spodný graf výkonnosti a ukáže vám prehľad alfy — teda toho, ako dané portfólio počas zvoleného obdobia prekonávalo trh.
V prípade, že je pre vybrané protfólio dostupná iba možnosť “NONE”, dané portfólio benchmark nemá.

Hrubá a net výkonnosť

Hrubá výkonnosť sa počíta ako celkový výnos investície za dané časové obdobie pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením a zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.
Net výkonosť je hrubá výkonnosť očitená o poplatky, provízie a daň.

Aktuálna výkonnosť

Aktuálna výkonnosť ukazuje hrubú výkonnosť pre súčasné obdobie.

Legenda ku grafom

Horný graf zobrazuje výkonnosť portfólia pre vami zvolené časové obdobie. Dolný graf ukazuje výkonnosť portfólia od jeho založenia.
Na grafe tiež môžete vidieť aktuálnu výkonnosť. Tá sa nezhoduje s celkovým zhodnotením uvádzaným tu na stránke, nakoľko celkové zhodnotenie je uvádzané za konkrétne minulé obdobie.

Ako prví na Slovensku prinášame takéto sporenie bez vstupného poplatku a s výnosmi na úrovni až 11,68% p.a. Save For Tomorrow tak prekonáva iné možnosti sporenia a je vhodné pre každého, či už ako doplnkový nástroj v rámci investičného portfólia alebo ako začiatok budovania osobného bohatstva.

Vstupný poplatok: 0 €

Optimálny vklad 50 EUR
Investičný horizont 3 roky +
TOP akciové a dlhopisové indexy v rámci 3 stratégií
Celková hrubá výkonnosť * 5,5 % p.a.*
Flexibilita vrátane mimoriadnych vkladov

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

Vstupný poplatok pri uzatvorení online: 0 €

Investičná stratégia Vstupný poplatok jednorazový 1 Vstupný poplatok priebežný 1 Poplatok za riadenie 2
Dynamická 2,7 % 3 % 0,24 %
Vyvážená 1,8 % 2 % 0,18 %
Konzervatívna 0,9 % 1 % 0,12 %

1. Vstupný poplatok je účtovaný pri osobnom uzatvorení investičného sporenia a spôsob úhrady poplatku je na výbere klienta. Pri jednorazovej úhrade sa vstupný poplatok účtuje jednorazovo pri prvom vklade, ako % z celkovej výšky plánovanej investície. Pri priebežnej úhrade sa účtuje priebežne v maximálnej výške 50% z vkladov, ako % z celkovej výšky plánovanej investície. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadené portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať. Zo vstupného poplatku sa aplikuje zľava v prípade, ak je zmluva uzatvorená na viac ako 20 rokov. Zľava sa vypočíta ako podiel počtu rokov investície po dvadsiatom roku z celkovej dĺžky trvania investície. Zľava sa uvádza v percentách.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný kvartál.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM SFT – Balanced?

Spojte sa s nami a radi vám povieme, či je toto portfólio vhodné aj pre budovanie a zveľaďovanie vášho bohatstva.