Investičné sporenie

WEM SFT – Conservative

Investičné sporenie Save For Tomorrow našim klientom umožňuje zabezpečiť si dostupnou formou svoju budúcnosť — pripraviť sa na dôchodok, zabezpečiť bývanie pre svoju rodinu či budúcnosť svojich detí, vytvoriť si finančnú rezervu či dokonca pasívny príjem.

Priemerné ročné zhodnotenie

1,93 % p.a.

Celkové zhodnotenie

14,76 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

Ako prví na Slovensku prinášame takéto sporenie bez vstupného poplatku a s výnosmi na úrovni až 9,54% p.a. Save For Tomorrow tak prekonáva iné možnosti sporenia a je vhodné pre každého, či už ako doplnkový nástroj v rámci investičného portfólia alebo ako začiatok budovania osobného bohatstva.

Vstupný poplatok: 0 €

Optimálny vklad 50 EUR
Investičný horizont 5 rokov +
TOP akciové a dlhopisové indexy v rámci 3 stratégií
Celková hrubá výkonnosť * 1,93 % p.a.*
Flexibilita vrátane mimoriadnych vkladov
Daňová výhoda na tituly držané dlhšie ako 1 rok

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

Vstupný poplatok pri uzatvorení online: 0 €

Investičná stratégia Vstupný poplatok jednorazový 1 Vstupný poplatok priebežný 1 Poplatok za riadenie 2
Dynamická 2,7 % 3 % 0,24 %
Vyvážená 1,8 % 2 % 0,18 %
Konzervatívna 0,9 % 1 % 0,12 %

1. Vstupný poplatok je účtovaný pri osobnom uzatvorení investičného sporenia a spôsob úhrady poplatku je na výbere klienta. Pri jednorazovej úhrade sa vstupný poplatok účtuje jednorazovo pri prvom vklade, ako % z celkovej výšky plánovanej investície. Pri priebežnej úhrade sa účtuje priebežne v maximálnej výške 50% z vkladov, ako % z celkovej výšky plánovanej investície. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadené portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať. Zo vstupného poplatku sa aplikuje zľava v prípade, ak je zmluva uzatvorená na viac ako 20 rokov. Zľava sa vypočíta ako podiel počtu rokov investície po dvadsiatom roku z celkovej dĺžky trvania investície. Zľava sa uvádza v percentách.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný kvartál.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM SFT – Conservative?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.