Dynamické portfólio

WEM Equity US

Riadené portfólio WEM Equity US umožňuje dosahovať nadpriemerné výsledky a zveľaďovať majetok našich klientov prostredníctvom investovania do akcií vybraných amerických spoločností.

Priemerné ročné zhodnotenie

23,54 % p.a.

Celkové zhodnotenie

255,47 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

Vďaka profesionálnej aktívnej správe WEM Equity US dlhodobo prekonáva benchmark — jeho priemerné zhodnotenie za posledných 6 rokov dosiahlo až 23,54% p.a. a celkový 6-ročný výnos predstavuje 255,47%.

WEM Equity US je preto atraktívna voľba pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika s výhľadom na výrazne vyššie zhodnotenie svojej investície.

Geografické zameranie USA
Benchmark Index S&P 500
Rizikovosť 6, vyššie riziko
Celková hrubá výkonnosť * > 10 % p.a.
Investičný horizont 3 roky +
Optimálny vklad ** 50 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 30 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 34,40 %
2016 17,50 %
2017 26,36 %
2018 10,61 %
2019 34,43 %
2020 19,81 %

Zisk / strata za jednotlivé roky

Zisk / strata za jednotlivé roky Zisk Strata Spolu
Počet dní 872 689 1561
Percentuálny pomer 55,86 % 44,14 % 100,00 %
Priemer 0,90 % -0,93 % 0,09 %
Štandardná odchýlka 0,95 % 1,09 % 1,36 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 11 7 11
Priemerná sekvencia (dní) 2,25 1,78 2,02
Vstupný poplatok 1 2 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 10% 0,24% - -
10 % až 12,5 % 0,24% 5,4% 10,2%
12,5 % až 15 % 0,24% 10,2% 10,2%
Viac ako 15 % 0,24% 15% 10,2%

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný mesiac. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

3. Poplatok za výkonnosť je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom. Pri výnose na hranici intervalov sa aplikuje nižšia zo sadzieb.

4. Poplatok za výnos je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia. Pri výnose na hranici intervalov sa aplikuje nižšia zo sadzieb.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Equity US?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.