Riadené portfólio WEM Equity US umožňuje dosahovať nadpriemerné výsledky a zveľaďovať majetok našich klientov prostredníctvom investovania do akcií vybraných amerických spoločností.

Priemerné ročné zhodnotenie *

20,46 % p.a.

Celkové zhodnotenie *

433,95 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2023.

Priemerné ročné zhodnotenie

Priemerné ročné zhodnotenie je počítané ako geometrický priemer hrubých výnosov za jednotlivé roky investičného obdobia. Takýto údaj dobre zohľadňuje zložené úročnie (t.j. reinvestovanie výnosov portfólia) a tiež možné výkyvy výnosov počas rokov. Vo výsledku tak poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfólia.

Celkové zhodnotenie

Celkové zhodnotenie je skutočná miera (hrubého) výnosu investície za dané časové obdobie. Celkové zhodnotenie zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.

Benchmark

Benchmark je štandard, voci ktorému je meraná výkonnosť porovnateľného fondu či portfólia. Benchmarky pre jednotlivé WEM portfóliá sa preto líšia podľa svojho charakteru, rizikovosti a geografického zamerania.
Po výbere benchmarku sa zmení spodný graf výkonnosti a ukáže vám prehľad alfy — teda toho, ako dané portfólio počas zvoleného obdobia prekonávalo trh.
V prípade, že je pre vybrané protfólio dostupná iba možnosť “NONE”, dané portfólio benchmark nemá.

Hrubá a net výkonnosť

Hrubá výkonnosť sa počíta ako celkový výnos investície za dané časové obdobie pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením a zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.
Net výkonosť je hrubá výkonnosť očitená o poplatky, provízie a daň.

Aktuálna výkonnosť

Aktuálna výkonnosť ukazuje hrubú výkonnosť pre súčasné obdobie.

Legenda ku grafom

Horný graf zobrazuje výkonnosť portfólia pre vami zvolené časové obdobie. Dolný graf ukazuje výkonnosť portfólia od jeho založenia.
Na grafe tiež môžete vidieť aktuálnu výkonnosť. Tá sa nezhoduje s celkovým zhodnotením uvádzaným tu na stránke, nakoľko celkové zhodnotenie je uvádzané za konkrétne minulé obdobie.

Vďaka profesionálnej aktívnej správe WEM Equity US dlhodobo prekonáva benchmark — jeho priemerné zhodnotenie za posledných 9 rokov dosiahlo až 20,46 % p.a. a celkový 8-ročný výnos predstavuje 434,04 %.

WEM Equity US je preto atraktívna voľba pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika s výhľadom na výrazne vyššie zhodnotenie svojej investície.

Geografické zameranie USA
Benchmark Index S&P 500
Rizikovosť 7, vyššie riziko
Cieľová hrubá výkonnosť * > 10 % p.a.
Investičný horizont 3 roky +
Optimálny vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 15 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 34,40 %
2016 17,50 %
2017 26,36 %
2018 10,61 %
2019 34,43 %
2020 19,81 %
2021 39,11 %
2022 -19,39 %
2023 31,24 %

Zisk/strata

Zisk/strata Zisk Strata Spolu
Počet dní 872 689 1561
Percentuálny pomer 55,86 % 44,14 % 100,00 %
Priemer 0,90 % -0,93 % 0,09 %
Štandardná odchýlka 0,95 % 1,09% 1,36%
Najdlhšia sekvencia (dní) 11 7 11
Priemerná sekvencia (dní) 2,25 1,78 2,02
Vstupný poplatok 1 2 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 10 % 0,24 % - -
10 % až 12,5 % 0,24 % 5,4 % 10,2 %
12,5 % až 15 % 0,24 % 10,2 % 10,2 %
Viac ako 15 % 0,24 % 15 % 10,2 %

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný mesiac. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

3. Poplatok za výkonnosť je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom. Pri výnose na hranici intervalov sa aplikuje nižšia zo sadzieb.

4. Poplatok za výnos je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia. Pri výnose na hranici intervalov sa aplikuje nižšia zo sadzieb.

Pri poplatku za výkonnosť a výnos je aplikovaný High-water mark. High-water mark je princíp účtovania poplatkov s ohľadom na najvyššiu dosiahnutú kumulatívnu hodnotu ziskov z minulosti. Poplatok bude účtovaný len v prípade, že portfólio dosiahne vyššiu hodnotu kumulatívnych ziskov, resp. len z tej časti, ktorá prevyšuje predchádzajúcu najvyššiu dosiahnutú kumulatívnu hodnotu ziskov. Uplatňuje sa kĺzavý high-water mark za posledných 8 období (2 roky).

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Equity US?

Spojte sa s nami a radi vám povieme, či je toto portfólio vhodné aj pre budovanie a zveľaďovanie vášho bohatstva.