Výročná správa 2023 — Príhovor predsedu predstavenstva

Vážení klienti, partneri a spolupracovníci: Každý rok — a vlastne každý deň, týždeň a mesiac — predstavuje opakovanú skúšku nášho prístupu k wealth managementu:

Dodávame výsledky? Narastá dôvera a spokojnosť našich klientov? Narastá objem majetku v našej správe ako hmatateľné potvrdenie dôvery ľudí?

Svojím spôsobom sú pre nás odpovede na tieto otázky potvrdením nášho prístupu, kde sa na správu majetku pozeráme optikou, že je to na celý život.

Je to kľúčová perspektíva, ktorá sa v skutočnosti dotýka každého aspektu našej práce — ako sa rozhodujeme, na čo sa sústredíme, čomu hovoríme “áno” a čomu “nie” a do čoho vložíme náš čas,
pozornosť a úsilie.

Čokoľvek ďalšie, čo chcem povedať, teda musí v prvom rade začať poďakovaním. Za vašu lojalitu a dôveru, a za príležitosť ukazovať, čo znamená odhodlanie starať sa o váš majetok po celý život. Vaša dôvera je pre nás kľúčová a nesmierne si ju vážime. Najlepší spôsob, ako môžeme vyjadriť našu vďaku, sú naše výsledky, naša starostlivosť a náš záväzok neustále sa zlepšovať.

Budeme naďalej robiť všetko pre to, aby sme boli tou relevantnou voľbou pre investorov — predovšetkým tých celoživotných. Teda takých, ktorí investovaniu s nami dôverujú natoľko, že necítia potrebu svoje portfóliá predávať a uprednostňujú investovanie do cenných papierov pred neregulovanými subjektmi. Dovoľte mi teda, aby som zhrnul rok 2023 a to najdôležitejšie, čo sa počas neho udialo.

Stabilizácia na trhoch a výsledky za rok 2023

Po roku 2022 ako jednom z najťažších rokov na finančných trhoch nám rok 2023 priniesol tzv. “rebound”, ktorý potešil všetkých investorov.

Najväčšia pozornosť bola počas tohto roka sústredená na prácu hlavných centrálnych bánk, ktoré svojou činnosťou ovplyvňovali vývoj na finančných trhoch, predovšetkým zásahom do stanovenia výšky úrokových sadzieb. Veľa sa tiež diskutovalo o tom, či nás očakáva tzv. “hard landing” alebo “soft landing” — inými slovami, či ekonomiku čaká silnejšia alebo slabšia recesia.

Nakoľko sa centrálnym bankám podarilo relatívne rýchlo dostať infláciu pod kontrolu a na želanú úroveň 2 — 3 %, vyhliadky sú nateraz pozitívne. K optimistickej nálade tiež prispievajú ďalšie ukazovatele, akými sú miera nezamestnanosti a tzv. consumer spending, teda spotreba domácností.

Nakoľko finančné trhy zväčša reagujú v predstihu, odozva bola viditeľná už počas posledného kvartálu 2023, kedy trhy už stihli čiastočne započítať rétoriku centrálnych bánk a ich avizované možné znižovanie hlavných úrokových sadzieb v roku. Hoci termín tohto kroku je zatiaľ nejasný, náš predpoklad je, že to nebude skôr ako počas leta 2024.

Naša expozícia na trhoch

S ohľadom na náš prístup a perspektívu zostáva naša expozícia na trhoch naďalej široko diverzifikovaná. Počas roka 2023 sme v našich portfóliách mali spolu 175 druhov cenných papierov, z toho bolo 63 akcií a 97 druhov fondov. Počas roka 2023 sme tiež vytvorili a nakúpili 15 druhov štruktúrovaných produktov a investičných certifikátov.

Dopad na ekonomiku

Hoci sa v rámci WEM-u orientujeme primárne na finančné trhy, zaujímajú nás aj dopady na ďalšie oblasti ekonomiky, najmä na sektory private equity a real estate.

Predovšetkým sektor private equity zažíval azda najťažšie obdobie za celú svoju existenciu, nakoľko kapitál, ktorý sem prúdil poslednú dekádu, v podstate takmer vyschol. Rovnaká situácia bola aj na trhu s nehnuteľnosťami, kde sa kupujúci a investori rozhodli zvoliť vyčkávaciu taktiku a sledovať, čo sa bude diať ďalej. Po dlhých rokoch rastu cien nastala situácia, kedy sú nehnuteľnosti pre väčšinu ľudí z dôvodu vysokých úrokových sadzieb jednoducho nedostupné. Sadzby by navyše mali ostať rovnako vysoké aj počas roka 2024. To bude priať predovšetkým investorom, ktorí disponujú voľnou hotovosťou a budú tak môcť nakupovať pod cenu.

Zároveň však táto situácia v oboch sektoroch prináša aj zaujímavé príležitosti, ktoré sa snažíme pre našich klientov využiť aj v rámci našich riešení.

Zahraničná expanzia

Expanzia do zahraničia je nielen naším dlhodobým zámerom — je tiež prirodzeným dôsledkom našich snáh a ich logickým vyústením.

Vôbec prvou zahraničnou expanziou bol ešte v roku 2015 bulharský trh. Aktuálne zameranie je však, celkom prirodzene, už smerom na západ, kde vidíme omnoho väčší potenciál. Vzhľadom na pokračujúce zvyšovanie kvality a úrovne našich služieb veríme, že sa tu môžeme presadiť a priniesť hodnotu pre všetkých zúčastnených. Jednou z oblastí nášho zahraničného pôsobenia je Monako, kde sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s významnými renomovanými bankami a partnermi, čo nám umožňuje ponúkať
naše investičné riešenia a služby zahraničným klientom, ako aj Slovákom žijúcim v zahraničí. Ďalšie ciele pre pokračovanie našich aktivít sú následne Praha a Londýn.

Rozvoj služieb wealth managementu

Verím, že jediný spôsob, ako skutočne slúžiť našim klientom po celý život, je neustále sa posúvať ďalej — vo všetkých ohľadoch. Veľká časť nášho úsilia v 2023 preto smerovala aj do rozvoja našich wealth management služieb.

Významný dôraz sme tu kládli na rodinné nástupníctvo a služby family office, ktorých súčasťou je predovšetkým správne právne nastavenie a štruktúra. Tá umožňuje majetok v prvom rade ochrániť a následne správne odovzdať.

Ďalšou, a stále viac využívanou službou v oblasti správy rodinného majetku, je poradenstvo v oblasti odovzdania spoločnosti ďalším generáciám, resp. jej možného predaja, kedy je potrebné danú spoločnosť ohodnotiť. Na základe tohto podnetu sme položili začiatky podtriedy WEM Private Fund so zameraním na tému „Succession“, teda následníctva. V praxi to bude znamenať vytvorenie potrebného uceleného ekosystému, kde naši klienti budú môcť pod jednou strechou využívať všetky potrebné služby a nástroje.
Ťažko nájsť doslovnejšie naplnenie celoživotnej perspektívy, ako je sprevádzať klientov pri odovzdaní majetku ďalším generáciám.

IT

Oblasť IT je pre nás jedna z kľúčových a jej dopad na celú našu aktivitu nie je možné dostatočne vyčísliť. Významným míľnikom v roku 2023 bolo, že sme sa stali absolútne nezávislí od externých dodávateľov, čo sa týka akéhokoľvek softvérového vývoja.

Už začiatkom roka 2023 sme plne zmigrovali na naše vlastné systémy, ktoré kontinuálne rozvíjame ďalej. Sebestačnosť a plná kontrola nad vývojom a smerovaním nám umožňuje poskytovať ten najlepší možný servis pre našich klientov — a tiež nám zabezpečuje potrebnú pružnosť a schopnosť reagovať na akékoľvek potreby a požiadavky, či už interné alebo požiadavky našich partnerov.

Rozvoj B2B

Prirodzený dôsledok našej sebestačnosti v oblasti IT boli spolupráce v B2B segmente. Počas roka 2023 sme otvorili hneď niekoľko takýchto spoluprác, a to prevažne takých, ktoré si vyžadovali individuálny prístup a IT riešenia na mieru.

Ďalším významným míľnikom v B2B je vytvorenie platformy Flip — all-in-one platformy určenej pre finančné spoločnosti, finančných sprostredkovateľov a investičných profesionálov. Flip tak slúži ako komplexný nástroj pre starostlivosť o klientov a nakupovanie cenných papierov, vrátane investovania do našich WEM portfólií s históriou nadštandardného zhodnotenia.

Naše ciele

Naše ciele a oblasti sústredenia pre rok 2024 sa dajú zhrnúť v 5 bodoch:

  1. Stabilné a nadštandardné výsledky
  2. Zodpovedný prístup a zverenecké povinnosti
  3. Správne vyhodnocovanie rizík
  4. Ďalšia realizácia našej vízie
  5. Kontinuálne zlepšovanie

Cieľ 1: Stabilné a nadštandardné výsledky

Prvým cieľom zostáva naďalej prinášať našim klientom stabilné a nadštandardné výsledky. Nijako sa netajíme našou ambíciou pri vybraných akciových portfóliách porážať trh — čo sa nám z dlhodobého hľadiska tiež úspešne darí. V roku 2023 sa nám v rámci portfólia WEM Equity US podarilo prekonať hlavný
akciový index S&P 500 o 9,14 %. Od roku 2017 je to dokonca 50,52 %.

Zároveň je pre nás čoraz dôležitejšie pomáhať našim investorov chrániť pred zlými investičnými rozhodnutiami — takáto pomoc vie niekedy ochrániť dokonca 100 % ich investície, nakoľko sa stretávame aj so situáciami, kedy by jedno nesprávne rozhodnutie mohlo našich klientov pripraviť o všetko.

Cieľ 2: Zodpovedný prístup a zverenecké povinnosti

Druhým cieľom a oblasťou fokusu je nepoľavovať v zodpovednosti voči našej práci, výsledkom a klientom a uplatňovať tzv. zverenecké povinnosti. Je to nemalá zodpovednosť, uľahčuje ju však naše základné nastavenie: našu prácu milujeme.

Vďaka tomu vieme nielen s odhodlaním znášať zverenú dôveru — chceme tiež a vieme sa neustále zdokonaľovať a pristupovať ku všetkému s patričnou sebareflexiou a chuťou zlepšovať sa.

Moje osobné odhodlanie je teraz, po viac ako 16 rokoch, stále vysoké, dokonca vyššie ako kedykoľvek predtým. To je zároveň aj moje základné nastavenie a prísľub, na ktorý sa naši investori môžu plne spoľahnúť.

Cieľ 3: Správne vyhodnocovanie rizík

Korektné posúdenie rizík je nevyhnutné nielen v súvislosti s investovaním do rôznych druhov aktív; je tiež úzko spojené s riadením nášho biznisu.

Väčšina našich rozhodnutí preto nie je postavená na jednotlivcovi, ale spočíva na viacerých relevantných ľuďoch. Kľúčové investičné rozhodnutia preto robíme kolektívne a hoci niektoré manažérske rozhodnutia sú v individuálnej právomoci, neznamená to, že by pri nich daný jednotlivec nezohľadňoval vstupy a názory ďalších ľudí.

Cieľ 4: Ďalšia realizácia našej vízie

Predposledný a značne komplexný bod je ďalšie rozvíjanie a realizovanie našej vízie. Tá sa postupne prenáša do konkrétnych krokov, projektov, služieb a produktov, ktoré sú vzájomne prepojené ako
živý organizmus.

Tak, ako naše úplné osamostatnenie v oblasti IT vydláždilo cestu k vytvoreniu B2B platformy Flip, aj ďalšie idey a projekty postupne dozrievajú, dopĺňajú sa a prelínajú sa s ďalšími — už realizovanými aj s tými, ktoré sa ešte len formujú.

Cieľ 5: Kontinuálne zlepšovanie

Záver je samozrejme vyhliadka na to, kde chceme byť na konci roka 2024. A to je veľmi prozaický, hoci v žiadnom prípade nie jednoduchý cieľ: Byť lepšími, ako sme boli v roku predošlom. Vo všetkom.

To samozrejme zahŕňa objem majetku v správe, počet klientov a výsledky portfólií — a tiež kvalitu našich služieb a úroveň našich vedomostí.

Toto sme my. Toto je WEM. Veríme, že tvrdou prácou sa nám podarí, krok po kroku a rok po roku, našu víziu a ciele napĺňať. Tým kľúčovým je na konci dňa spokojný investor.

A to ste vy.

S úctou,
Peter Štadler
CEO & Chairman of the Board

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.