Budujeme vaše bohatstvo s charakterom a integritou

Zveriť niekomu svoje financie znamená zveriť
mu dôveru — a svoju budúcnosť. Je to pre nás záväzok naďalej našim klientom prinášať výsledky a pomáhať im tak prežiť hodnotný a naplnený život.

Naša DNA

Už viac ako 13 rokov pomáhame našim klientom zabezpečiť si budúcnosť, naplniť finančné ciele a prežiť vďaka tomu hodnotný život. Takto pomáhame meniť životy ľudí a meniť finančný svet.

Naša misia

Budovať bohatstvo čestne a transparentne, aby si každý náš klient mohol naplniť svoje ciele, zabezpečiť si svoju budúcnosť a prežiť vďaka tomu hodnotný život.

Veríme, že je to tak správne a že tak môžeme meniť veci k lepšiemu. Práve takto, klient po klientovi, môžeme napĺňať našu veľkú víziu.

Naša vízia

Ako globálna spoločnosť zmeniť finančný svet prostredníctvom biznisu robeného na základe zdieľaných hodnôt, charakteru a integrity.

Každý, kto chce niečo zmeniť, prispieva tým, čím vie. My vieme našim klientom budovať bohatstvo. Robíme to radi, robíme to čestne a máme výsledky. Takto prispievame ku zmene my.

2007 — 2013

Peter Štadler spolu so svojím mentorom Filipom Jacekom zakladá a rozvíja firmu Efect Slovakia. Od začiatku bolo sústredenie jasné — vybudovať spoločnosť, ktorá nebude stáť na dosahovaní obrovských ziskov na úkor klientov, ale na férovom prístupe, charaktere a integrite a na službách a produktoch svetovej úrovne.

2014

Po tragickom odchode Filipa Jaceka Peter Štadler transformuje doterajšiu spoločnosť. Na Filipovu počesť v názve ostáva odkaz na pôvodné “Efect” a firma sa mení na Wealth Effect Management. Hodnoty ostávajú rovnaké, k ambícii sa pridáva odhodlanie poskytovať komplexné služby wealth managementu a meniť vďaka tomu životy klientov a spolu s nimi — postupne — aj finančný svet.

2015

Nielen Slovensko potrebuje na finančnom trhu zmenu. Wealth Effect Management tak ako prvý zahraničný subjekt vstupuje na bulharský trh a začína prinášať služby wealth managementu aj za hranicami.

2016

Rastúca firma si vyžiadala jasné pomenovanie vodiacich princípov, aby bolo možné udržať a ďalej rozvíjať jej kľúčové hodnoty a kvalitu služieb. Vznikla tak prvá podoba WEM DNA, ktorá dodnes slúži ako ústredný pilier celej firmy.

2017

WEM získava licenciu obchodníka s cennými papiermi, čo umožňuje mať kontrolu nad poplatkovou štruktúrou a výkonnosťou svojich investičných produktov. Vďaka tomu sa ďalej zvyšuje kvalita a výkonnosť WEM produktov a služieb a s nimi aj výsledky pre klientov.

2018

Vzniká servisné centrum ako odpoveď na množstvo dlhodobých klientov a ambíciu slúžiť im počas celého života. Ambícia priniesť skutočne výnosný produkt dostupný pre každého vedie ku spusteniu jedinečného investičného sporenia Save For Tomorrow. Služby obchodníka s cennými papiermi a vďaka nim aj unikátne a nadčasové produkty sa začínajú poskytovať aj v Bulharsku.

2019

Prechod na akciovú spoločnosť umožňuje flexibilnejšie reagovať na potreby klientov a obchodných partnerov. Dôraz na udržateľné podnikanie, dostupnú a kvalifikovanú pomoc a zvyšovanie finančnej gramotnosti vedie k založeniu bezplatného edukačného projektu Finančná (z)rada.

2020

Doplnenie kapacít na kľúčových postoch vo firme vedie k významnému zlepšeniu vnútrofiremných procesov a následkom toho k ešte lepšiemu servisu a výsledkom pre klientov. Pokračujúce inovácie a digitalizácia klientom umožňujú založiť si investičné sporenie už bez vstupného poplatku a za pár minút online. V roku rekordných prepadov spôsobených pandémiou Covid-19 všetky WEM portfóliá prekonávajú benchmarky a prinášajú významne nadštandardné zhodnotenie, čím potvrdzujú správnosť WEM prístupu a oprávnenosť prísľubu zabezpečovať finančnú budúcnosť svojich klientov.

Marek Hlavenka

Executive assistant

Pred nástupom do WEM-u v roku 2021 zbieral cenné skúsenosti vo sfére sales managementu a marketingu. Vo Wealth Effect Management sa ujal funkcie asistenta CEO, kde uplatňuje svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti a zabezpečuje plnenie administratívnych a podporných úloh.

Marek Hlavenka

Tomáš Galbinec

Attorney Associate

V rámci svojej agendy sa venuje hlavne legislatíve finančného trhu, prioritne v oblasti výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a finančného sprostredkovania. Pod skúseným vedením JUDr. Slosjára, ktorý vo Wealth Effect Managment pôsobí aj ako Compliance Officer, a v úzkej praktickej spolupráci s kolegami, sa vzdeláva a rozvíja aj v problematike compliance managmentu.

Tomáš Galbinec

Marián Slosjár

Compliance officer

Ako externý právny poradca spolupracuje so skupinou WEM už od jej založenia. V advokácii pôsobí od roku 2007, pričom od roku 2011 sa úzko venuje aj sektoru finančného trhu. Právne služby poskytuje nielen v oblasti právnej úpravy výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a compliance managementu, ale tiež v oblasti finančného sprostredkovania.

Marián Slosjár

Lukáš Baloga

PORTFOLIO MANAGER

Na kľúčovej pozícii Portfolio Managera využíva cenné skúsenosti zo štúdia v Anglicku, ako aj z pôsobenia v slovenských a zahraničných investičných spoločnostiach. Vo Wealth Effect Management má na starosti tvorbu nových a udržiavanie existujúcich portfólií, aktívne vyhľadávanie nových investičných príležitostí a vývoj nových produktov.

Lukáš Baloga

Svetoslav Shopov

Expert Wealth Advisor and Mortgage Specialist

Svetoslav je členom teamu WEM Bulgaria už od roku 2016 a priniesol so sebou množstvo cenných skúseností z viacerých manažérskych pozícií v investičných a obchodných spoločnostiach. Ako Expert Wealth Manager a Mortgage Specialist sa sústredí na poskytovanie výnimočného servisu, aby tak naplnil potreby a ciele klientov WEM-u.
Svetoslav Shopov

Martin Lukanov

Manager Wealth Advisor

Od svojho nástupu do nášho bulharského teamu v roku 2017 Martin využíva svoje analytické myslenie a expertnú znalosť čísiel pri analyzovaní finančných služieb a vytváraní udržateľných finančných plánov. V súčasnosti vedie team Wealth Advisorov a sústredí sa na poskytovanie čo najlepších služieb a dosahovanie nadpriemerných výsledkov pre klientov WEM-u.

Martin Lukanov

Kalina Dimitrova

Wealth Advisor

Jeden z najmladších členov bulharského teamu, Kalina sa k WEM-u pridala v roku 2020. Jej predchádzajúce pôsobenie zahŕňalo predovšetkým konzultácie a prácu s individuálnymi klientmi. Tieto skúsenosti sa spolu s jej empatiou a komunikačnými zručnosťami ukázali byť nenahraditeľné a významne posilnili náš team. 

Kalina Dimitrova

Pavlina Staneva

Country Manager

Kľúčový člen nášho bulharského teamu už od roku 2015, Pavlina využíva svoj perfekcionizmus, skúsenosti z tradingu a hĺbkové porozumenie potrebám zákazníkov pri vedení bulharskej pobočky. Jej hlavnou misiou je udržiavať a ďalej rozvíjať víziu WEM-u a budovať team špičkových, motivovaných profesionálov.
Pavlina Staneva

Petra Hivešová

FRONT OFFICE

Do Wealth Effect Management sa presunula po viac ako 15 rokoch pôsobenia v ČSOB banke, v ktorej pracovala na viacerých pozíciách, najdlhšie v segmente privátneho bankovníctva. Vo Wealth Effect Management o.c.p. zastáva pozíciu Front Office a svoje doterajšie skúsenosti využíva ako administratívna podpora pre Wealth Department.

Petra Hivešová

Barbora Ambrušová

ADMINISTRATION

So svojimi bohatými administratívnymi skúsenosťami doplnila team Wealth Effect Management a v súčasnosti už má na starosti aj administratívnu podporu obchodníka s cennými papiermi. Podieľa sa na plynulom fungovaní spoločnosti a vďaka tomu aj na vysokej spokojnosti klientov.

Barbora Ambrušová

Jozef Petráš

MARKETING

Jeho prvé pôsobenie je ešte za čias Efectu, od roku 2012. Do Wealth Effect Management sa následne vrátil na pozíciu asistenta CEO. V súčasnosti má ako človek zodpovedný za marketing a PR na starosti dohľad nad realizáciou marketingových aktivít a všetkých projektov súvisiacich s rozširovaním značky spoločnosti.

Jozef Petráš

Samuel Krátky

SENIOR WEALTH ADVISOR

Je súčasťou Wealth Effect Management od roku 2016. Ako Senior Wealth Advisor sa zameriava na poskytovanie špičkového dlhodobého servisu pre klientov WEM-u, s primárnym zameraním na afluentnú klietelu a budovanie networkingových aktivít.

Samuel Krátky

Martin Cibuľa

SENIOR WEALTH ADVISOR

Do WEM teamu sa pridal už počas vysokoškolského štúdia. Aktuálne na svojej pozícii Senior Wealth Advisora zabezpečuje prvotriednu starostlivosť o klientov servisného centra a tiež sa venuje dlhoročným klientom Wealth Effect Management.

Martin Cibuľa

Amirali Khaleghi

PRIVATE WEALTH MANAGER & INVESTMENT STRATEGIST

Rozšíril kapacity Wealth Effect Management teamu svojimi skúsenosťami z kanadského trhu, na ktorom sa venoval investičnému poradenstvu a starostlivosti o potreby HNWI klientov a vyvíjal finančné modely pre forecastovanie obratu a ziskovosti spoločností. Pre bonitných klientov poskytuje špičkový servis a služby wealth managementu.

Amirali Khaleghi

Matej Ondek

PRIVATE WEALTH MANAGER

Do Wealth Effect Management nastúpil s dlhoročnými skúsenosťami v bankovníctve, kde pôsobil ako osobný bankár v Tatra banke, riaditeľ pobočky OTP banky a následne 9 rokov ako privátny bankár v Slovenskej sporiteľni. Ako Private Wealth Manager využíva všetky svoje doterajšie skúsenosti v starostlivosti o bonitných klientov.

Matej Ondek

Alexander Chizganov

PRIVATE WEALTH MANAGER HNWI/U & PRODUCT DEVELOPMENT

Pôvodne pracoval ako investičný poradca v Rusku, kde zabezpečoval portfolio management a investičné poradenstvo pre podnikateľov a top manažment veľkých spoločností. Vo WEM sa na pozícii Private Wealth Manager špecializuje na prípravu vyvážených MACS (multi-asset class strategy) pre afluentnú klientelu, vývoj nových produktov a projektový manažment.

Alexander Chizganov

Jozef Fujka

PORTFOLIO MANAGER

Skúsenosti z audítorskej spoločnosti a tiež z viacerých správcovských spoločností na Slovensku a v Českej republike pretransformoval do svojho aktuálneho pôsobenia ako Porfolio Manager. Vo WEM-e má preto na starosti tvorbu a udržiavanie portfólií, vyhľadávanie nových investičných príležitostí a periodické ohodnocovanie spoločností v našich portfóliách.

Jozef Fujka

Eva Galbincová

CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER

Roky pôsobenia na manažérskych pozíciách na finančnom trhu a skúsenosti s podporou a rozvojom ľudských zdrojov vo WEM-e zužitkovala ako Chief administrative officer. Zabezpečuje komplexnú podporu celkového fungovania spoločnosti, od nastavovania, zefektívňovania a koordinácie procesov až po každodennú operatívu.

Eva Galbincová

Samuel Grečner

CCO

Do WEM-u sa vrátil po 11 rokoch a aktuálne pôsobí z Austrálie, kde najskôr pracoval ako osobný bankár a neskôr viedol globálny sales team a inštitucionálne spolupráce. V súčasnosti ako Chief Commercial Officer aktívne vedie strategické marketingové projekty, business development a zastrešuje inštitucionálne partnerstvá.

Samuel Grečner

Norbert Gálik, CFA

HEAD OF FRONT OFFICE

Vďaka skúsenostiam z Polaris Finance SICAV p.l.c., Tatra banky a Poštovej banky, kde pracoval na tvorbe depozitných a banko-poistných produktov, sa vo WEM-e podieľa na investičných rozhodnutiach na klientských portfóliách a zodpovedá za procesy kontaktu s klientom, v ktorých jeho IT zručnosti zjednodušujú prácu, eliminujú chybovosť a zlepšujú servis pre klientov.

Norbert Gálik, CFA

Michal Kováč

ČLEN DOZORNEJ RADY

Bol už súčasťou tímu spoločnosti Efect od roku 2011 a následne sa podieľal na vzniku Wealth Effect Management. Ako Senior Wealth Advisor využíva svoje dlhoročné skúsenosti z kapitálového trhu a venuje sa primárne afluentným klientom. Podieľa sa tiež na rozvoji investičného oddelenia.

Michal Kováč

Matej Bašťovanský

HEAD OF ADVISORY, ČLEN PREDSTAVENSTVA

Vo WEM-e pôsobí ešte z doby Efectu od roku 2010. V súčasnosti ako Head Of Advisory a zároveň člen predstavenstva zabezpečuje vysokú kvalitu poradenských služieb a klientskeho servisu a tiež komunikáciu s tretími stranami a externými partnermi. Naďalej sa venuje aj bežným klientom a predovšetkým afluentnej klientele využívajúcej služby wealth managementu.

Matej Bašťovanský

Eva Jahelka Filipp

COO, ČLEN DOZORNEJ RADY

Viac ako 13 rokov skúseností z privátneho bankovníctva na pozíciách od podpory predaja, cez produktový a projektový manažment až po wealth management (ako Head of Wealth Management v ČSOB Private Banking) pretavila do svojej roly COO a Head Of Wealth Department, na ktorej rozvíja a šíri víziu WEM-u a naďalej vylepšuje štandardy a výsledky firmy.

Eva Jahelka Filipp

Peter Štadler

CEO, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Spoluzakladateľ finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti Efect Slovakia (2007), ktorú neskôr transformoval na Wealth Effect Management. Firmu dodnes vedie ako jej CEO a predseda predstavenstva a naďalej rozvíja jej víziu prinášať špičkové služby wealth managementu, meniť tak životy ľudí a spolu s tým meniť finančný svet.

Peter Štadler

Eventy

Stojíme si za naším prísľubom transparentnosti. Tu nájdete ukážky toho, ako sme otvorene hovorili (nielen) o peniazoch a budovaní bohatstva.

WEM Fine Dining 2021

Nachádzame sa v zvláštnej dobe, kedy každý moment prežitý s blízkymi je na nezaplatenie. Po dlhom období obmedzení a neistoty sme si povedali, že pripravíme pre našich klientov opäť niečo chutné, uvoľnené a plné dobrej nálady. Wealth management totiž naozaj nie je len o peniazoch. Oživili sme koncept prvého eventu – WEM Fine Dining. Tentokrát…
Čítať viac

WEM Jazz Night 2019

Prešiel viac ako rok odkedy sme sa stretli na príjemnej jazzovej akcií v Bratislave a nastal čas opäť sa započúvať do uvoľnujúcich tónov klavíra pri pohári dobrého vína. Tradícia, ktorú chceme týmto podujatím vytvoriť je založená predovšetkým na skvelých ľudoch, no nesmie chýbať ani príjemný priestor. Tento rok sme zvolili nádherné nádvorie v Trnave na ktorom sa nachádza reštaurácia Akadémia.
Čítať viac

WEM Jazz Night 2018

Leto sa už pomaly končilo, keď do krásneho priestoru reštaurácie Aušpic začali prichádzať pozvaní klienti našej spoločnosti, na event, ktorý sa niesol v znamení pohodovej jazzovej hudby, výborného jedla a drinkov v príjemnej spoločnosti. Nultý ročník WEM Jazz Night bol ale hlavne o Vás, našich klientoch, ktorým sme chceli poďakovať za to, že nám dôverujete a vďaka Vám môžeme napredovať.
Čítať viac

WEM Fine dining 2018

Pre našich klientov sa vždy snažíme prinášať to najlepšie. Každodenné spravovanie ich financií je pre nás potešením, a preto sme sa rozhodli potešiť ich naspäť. V spolupráci s Bistro Baroza pod vedením Peťa Slačku sme pripravili pre klientov Wealth Effect Management o.c.p. výnimočné ochutnávkové menu. Príjemná atmosféra v dobrej spoločnosti potešila každého.
Čítať viac

Začnite budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.