Investičný kompas WEM

Vyznať sa dnes v širokej ponuke investičných nástrojov sa na prvý pohľad môže pre bežného smrteľníka javiť ako výsostná doména určená len profesionálom. Popri tradičných a verejnosti dobre známych formách cenných papierov ako sú akcie či dlhopisy sa dnes bežný investor môže stretnúť i s pojmami ako podnikové dlhopisy, štruktúrované produkty, opcie, futurity či swapy. Nakoľko sa v našej profesii s otázkou ako sa vyhnúť strate peňazí stretávame na dennej báze, rozhodli sme sa prísť s praktickým návodom, ktorý adresuje problematiku bezpečnosti a vhodnosti investície.

 

Správna spoločnosť

Základom správnej investície je výber vhodnej spoločnosti, ktorá vydáva cenný papier – emitenta. Napriek tomu, že sa táto úloha môže javiť ako veľmi komplikovaná, je podstatným krokom pre úspešné zhodnotenie peňazí. Základom je nepozerať sa na to, či s ponukou za Vami prišiel najlepší kamarát, bratranec alebo neznáma osoba. Pri určovaní kvality je potrebné pozerať na dáta a ich súvislosti. Pre tipy, ako správne vyhodnotiť kvalitu spoločnosti budeme používať len verejne dostupné informácie – ako napríklad www.finstat.sk alebo zverejnené účtovné uzávierky. Nebudú nás však zaujímať jednotlivé hodnoty veličín, ale ich vzájomné vzťahy.

 

Prvým, kľúčovým atribútom pri posudzovaní finančného zdravia spoločnosti je pomer dlhu voči celkovému majetku firmy. Pomer nám hovorí o tom koľko percent z celkových aktív spoločnosti je krytých externým kapitálom, ktorý jedného dňa bude potrebné splatiť. Vo všeobecnosti v praxi funguje rovnica hovoriaca o tom, že čím je tento pomer vyšší (tzn. čím viac aktív spoločnosti je krytých dlhom) tým vyššia je cena za každú dodatočnú jednotku nového dlhu. Tento fenomén má základ v jednoduchom fakte a to, že subjekt, ktorého miera zadlženia narastá sa automaticky stáva rizikovejším. Za toto narastajúce riziko by racionálny investor mal požadovať vyššiu kompenzáciu vo forme úroku (cena za požičanie peňazí).

EBITDA, alebo aj čistý dlh v pomere k zisku pred zdanením, úrokmi a amortizáciou nám hovorí o tom, ako dlho bude spoločnosti trvať, kým splatí svoj dlh. Pojem čistý dlh sa v praxi využíva pretože od skutočného dlhu ktorý spoločnosť eviduje na súvahe je odratúvaná hodnota hotovosti v pokladni a na účtoch. Implikácia tohto pojmu vychádza z logickej podstaty a to že, hotovosť, ktorú máme k dispozícií vieme teoreticky použiť na splátku časti dlhu(a preto dlh o túto čiastku ponižujeme). Toto číslo nám teda hovorí o tom, za koľko rokov bude spoločnosť schopná z prevádzkovej činnosti splatiť všetok svoj existujúci dlh predtým než odmení i svojich akcionárov.

 

Návratnosť na aktívy a ukazovateľ likvidity

Zjednodušene povedané, tento indikátor hovorí o tom ako efektívne je spoločnosť schopná narábať so svojím majetkom. To v praxi znamená ako efektívne spoločnosť investuje či už kapitál svoj vlastný, alebo ten externý (najčastejšie v podobe dlhu). Tento ukazovateľ teda hovorí o tom, do akej cenovej úrovne sa až môže vyšplhať cena za externý kapitál, než začne mať spoločnosť problém s jeho splácaním. Inými slovami – pokiaľ bude návratnosť aktív na úrovni 7% znamená to, že aj keby spoločnosť financovala všetky svoje aktíva dlhom s úrokom 7%, tieto aktíva zarobia dosť na to aby mohla spoločnosť splácať úroky, ktoré s týmto dlhom súvisia.

Ukazovateľ likvidity pomeruje zlúčenú hodnotu krátkodobých aktív a pasív. Do krátkodobých aktív môžeme zaradiť napríklad hotovosť, disponibilný zostatok na bankových účtoch, cenné papiere so splatnosťou do 1 roka, zásoby a podobne. Naopak, do krátkodobých pasív môžeme zaradiť všetky záväzky ktoré sú splatné do 1 roka – záväzky voči dodávateľom, záväzky voči bankám, alebo záväzky voči veriteľom.

Detailnejší návod ako porovnať jednotlivé ukazovatele, vrátane ukážky vzorcov sme pre Vás pripravili v dokumente Investičný kompas. Jeho cieľom je priblížiť Vám elementárne prístupy tzv. kreditnej analýzy, ktorej výstupom by mali byť odpovede na nasledujúce otázky:

 

  • Som si plne vedomý rizík, ktoré súvisia s nákupom cenného papiera od daného emitenta?
  • Je kompenzácia za podstupované riziko adekvátna?
  • Zapadá cenný papier do môjho portfólia
  • Aké riziká v skutočnosti kúpou cenného papiera podstupujem?

 

Celý Investičný kompas si môžete stiahnuť tu.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.