Charakter, integrita, dôvera, drive a vízia: Ako si Peter Štadler vyberá ľudí do Wealth Effect Management

“Obklopiť sa správnymi ľuďmi znamená absolútne všetko. Kto sú teda tí správni ľudia pre WEM? Takí, ktorí vedia niesť a ďalej rozvíjať našu víziu a nájsť si v nej svoje miesto. Takíto ľudia potom majú vo WEM dvere otvorené a dostanú viac dôvery a možností, ako by čakali — a tiež viac zodpovednosti a rýchlejšie, ako dúfali.”

Peter Štadler

Zakladateľ, CEO a predseda predstavenstva Wealth Effect Management Peter Štadler v rozhovore o ľuďoch, ich charaktere a výbere, o chybách pri prijímaní nových zamestnancov a o tom, ako zloženie tÍMu priamo ovplyvňuje to, ako (ne)viete naplniť svoju víziu a zmeniť svet.


Mnoho firiem zdanlivo stojí na jednom silnom predstaviteľovi a médiá sú plné ich príbehov. Ako je to naozaj a ako je to v prípade Wealth Effect Management?
Ani najväčší vizionár nedokáže naplniť svoju ambíciu sám — a “self-made man” je v zásade škodlivý mýtus. Je atraktívne nechať sa unášať príbehmi výnimočných jednotlivcov a myslieť si, že to všetko dokázali sami, a že to možno dokážeme aj my.

V skutočnosti za každým glorifikovaným Stevom Jobsom a Elonom Muskom stoja stovky a tisíce ľudí, ktorí ich víziu pretavujú do každodennej reality. O tom sa možno nepíšu také populárne články, ale taká je pravda. Rovnako je to aj u nás. Víziu WEM môžem síce tvoriť, živiť a rozvíjať ja, ale bez celého tímu by som sám ďaleko nedošiel.

Prečo je teda z tvojho pohľadu kľúčové mať okolo seba dobrých ľudí?
Pretože človek sám nemôže byť dobrý vo všetkom. A je zbytočné sa o to pokúšať.
Mať okolo seba dobrých ľudí je rovnako dôležité v súkromnom aj pracovnom živote. Takíto ľudia vám nielen vytvoria štít a zakryjú chrbát, podržia vás — sú to zároveň ľudia, ktorí vás motivujú, ťahajú a rozvíjajú ďalej, pomáhajú vám vidieť veci z inej perspektívy, dopĺňajú vaše kvality a kapacity a vo výsledku si tak s nimi navzájom pomáhate zvýšiť váš výkon a výsledky ďaleko nad rámec toho, čo by ste dokázali sami.

Obklopiť sa dobrými a správnymi ľuďmi je absolútne všetko.

Každý si pod pojmom “dobrí ľudia” môže predstaviť niečo iné. Ako ich definuješ ty?
Je hneď niekoľko rovín, ako ich môžeme definovať. Na jednej strane je to samozrejme profesionálna úroveň — skills, nadobudnuté skúsenosti, a to, ako dopĺňajú zručnosti a potreby vás a vášho tímu.

Na druhej strane je tu však osobná, ľudská úroveň —a tá vie byť omnoho, omnoho dôležitejšia. Pre mňa to vždy znamená hľadať v prvom rade čestných ľudí. Ľudí s charakterom a zdieľanými hodnotami, ktorí vedia ďalej niesť a posilniť našu firemnú víziu a prispieť ku nej.

To nemusia nevyhnutne byť ľudia, s ktorými vo všetkom neustále súhlasíte, práve naopak. S mnohými mne blízkymi ľuďmi máme na mnoho oblastí rozdielne názory, niekedy až veľmi dôrazne rozdielne. Lenže práve to je to, čo nás vo výsledku všetkých tak zásadne posúva dopredu: nemusíme mať rovnaké názory, máme však rovnaké hodnoty a víziu.

Preto takýmto ľuďom môžem veriť. Viem totiž, že mi nehovoria to, čo chcem počuť a že do akejkoľvek interakcie s nimi nevstupuje ego, osobné prospechárstvo či manipulácie. Vďaka tomu odpadá veľké množstvo pozornosti a úsilia, ktoré by sme inak všetci museli venovať týmto mocenským a politickým hrám a môžeme sa vďaka tomu všetci viac sústrediť na napĺňanie našej vízie. Tak či onak sme si na plecia naložili ambíciu, ktorá je — prinajlepšom — na intenzívne celoživotné úsilie mnohých, mnohých ľudí. Nie je to teda veľmi zlučiteľné s tým, aby sme sa popri tom ešte vyčerpávali hrami, intrigami a vnútornými bojmi.

Veľa hovoríš o charaktere, integrite, čestnosti. Nie sú to dnes pomerne zriedkavé cnosti?
Sú, a nie je jednoduché takýchto ľudí nájsť. Zároveň však platí, že pre nás so Wealth Effect Management nie je iná cesta. Finančný trh na Slovensku má už tak či tak zlé meno, a jediný spôsob, ako ho zmeniť, je snažiť sa robiť to s čo najlepšími ľuďmi.

Pozitívne však je, že takíto ľudia nielen existujú, ale sú tiež ochotní pridať sa k nám. Len v priebehu minulého roka sme takto prijali hneď niekoľko nových ľudí, juniorných aj seniorných.

Niektorí juniori dnes silne pociťujú potrebu pridať sa k nejakému veľkému a hodnotnému cieľu a zanechať po sebe odkaz.

A mnohí seniori sú zase v štádiu, kedy sa už nemusia krvopotne sústrediť na zabezpečenie rodiny a kariéry a hľadajú hodnotnú a zmysluplnú víziu, ktorá je v súlade s ich hodnotami, a ktorú by mohli podporiť.

Ako teda prítomnosť dobrých ľudí v tíme pomáha misii WEM-u?
Dopĺňa naše kapacity, zlepšuje kvalitu našich služieb a produktov, ľudia sa vnútorne navzájom posúvajú a pracujú na sebe. To všetko dramaticky znásobuje náš výkon — čo a ako sme naozaj schopní odrobiť, priniesť, vytvoriť a zmeniť.
V skratke — dobrí ľudia dávajú šancu a nádej, že sa nám tú víziu môže naozaj podariť naplniť.

Z druhej strany — ako nedostatok dobrých ľudí túto misiu ohrozuje?
Dobrý uhol pohľadu, mali by sme ho využívať častejšie. Z krátkodobého hľadiska — zlí ľudia, resp. nedostatok tých dobrých, má kaskádovitý dopad úplne na všetko: zlá atmosféra, rozšírenie zlých návykov, stagnácia, ľudia upadávajúci do sebeckého zamerania iba na svoje benefity.

V takom toxickom prostredí sa nedá vytvoriť nič hodnotné a dokáže zničiť aj veľkú a vznešenú víziu. Nie nadarmo sa hovorí, že jedno zlé jablko dokáže pokaziť celý košík dobrých.

Čím by sa dali charakterizovať súčasní ľudia, ktorí pracujú vo WEM-e?
Rozumejú našej vízii, vedia sa v nej nájsť a majú rovnakú DNA. Sú to ľudia, ktorí na sebe neustále chcú pracovať, zlepšovať sa, a používať svoje schopnosti pre hodnotné ciele. Naši ľudia dokážu byť až zarytí v tom, ako odhodlane idú za tým spoločným veľkým cieľom. Nepozerajú sa len na svoj osobný prospech a uvedomujú si, že ako celok dokážeme násobne viac, ako by každý z nás dokázal osamote.

Ako sa zmenil charakter alebo zloženie WEM tímu v priebehu rokov?
Základný charakter sa v zásade nezmenil, vedie nás stále tá istá DNA a vízia. Čím dlhšie a dôslednejšie ju však nasledujeme, tým jasnejšie pre všetkých zúčastnených je, čo s tou víziou je a nie je v súlade, a čo je s ňou úplne nezlučiteľné.

Spolu s tým sa potom obmieňa aj zloženie tímu. Niektorí ľudia sú s nami dlhodobo a dozrievajú spolu s firmou. S inými sme sa rozišli a nahradili ich iní, to je prirodzený vývoj.

Ako sa zmenila tvoja vlastná perspektíva na hiring v priebehu rokov, odkedy vedieš vlastnú firmu?
Mení spolu s tým, ako sa mením aj ja sám. Vnímam predovšetkým omnoho väčšiu zodpovednosť za každé rozhodnutie prijať do firmy niekoho nového. Je to záväzok a zodpovednosť voči firme ako takej a jej vízii, zodpovednosť voči súčasným zamestnancom a samozrejme aj zodpovednosť voči uchádzačom.

Snažím sa preto byť voči ľuďom vždy čo najviac úprimný, transparentný a autentický. Ak vedľa seba máme pracovať v takom nasadení, ako si WEM vyžaduje, nie je veľmi iná cesta. Zároveň si po tých rokoch trúfam povedať, že viem omnoho lepšie odhadnúť kvality a potenciál ľudí.

Ako teda vyberáš ľudí teraz oproti tomu ako si ich vyberal predtým?
V minulosti, keď som aj ja bol omnoho juniornejší, som sa viac snažil najímať kvantitu a nie kvalitu. Prijímali sme veľa juniorných ľudí — to však znamenalo nielen veľa náročného a zdĺhavého zaškoľovania, ale tiež veľkú fluktuáciu.

S rokmi omnoho citlivejšie vnímam, ako by takéto niečo spomaľovalo náš rozvoj a vo väčšej miere sa preto sústredíme na hľadanie seniornejších ľudí.

Čo si sa ty sám naučil počas tých rokov vyberania a prijímania nových ľudí?
Povedal by som, že mi to v nezanedbateľnej miere pomohlo ujasniť si moje vlastné silné stránky a ako ich použiť pre dobro firmy, a tiež mať jasnejšie v tom, čo naopak moje silné stránky nie sú a ako ich doplniť práve prostredníctvom dobrých ľudí v tíme.

Ujasniť si svoje silné stránky — a viacnásobne si to preveriť aj voči reálnym výsledkom a tiež prostredníctvom feedbacku od dôveryhodných ľudí v tíme, aby sa človek vyhol sebailúzii — mimochodom považujem za extrémne dôležitú úlohu každého leadra.

Čo si teda identifikoval ako svoje silné stránky?
Charakter, vytvalosť, čestnosť a leaderstvo. To okrem iného znamená, že dokážem vnímať a cítiť ľudí, viem na ľudí pozitívne vplývať a motivovať ich; viesť ich k výsledku aj vtedy, keď oni sami cestu napríklad nevidia. Uvedomujem si tiež, že ako leader musím v prvom rade viesť svojim príkladom; nikdy preto okrem iného od ľudí nevyžadujem niečo, čo by som nevyžadoval od seba samého.

Mám zároveň dosť vnímavosti na to, aby som sa snažil pochopiť ľudí z dvoch strán — z hľadiska ich reálneho potenciálu vs. to, kde sa aktuálne nachádzajú na ceste za jeho naplnením. To nie je zanedbateľná vec, pretože si sám o sebe uvedomujem, že ja sám by som svoj potenciál nerozvinul, keby som na sebe nepracoval, neodstraňoval svoje vlastné chyby a nemal tiež veľkú podporu a vzor v mojich mentoroch.

Každý potrebuje niekoho, kto ho vie potiahnuť. Vnímam preto ako svoju zodpovednosť pomáhať podobne aj ľuďom v našom tíme. V prvom rade je to správna a hodnotná vec; v druhom rade z toho ťažíme všetci — aj osobne, aj ako firma.

Vyberáš ľudí ešte sám alebo to už nechávaš na iných?
Nakoľko som za tie roky zistil, že je to jedna z mojich najväčších kvalít, takmer každý uchádzač ide vo finále cezo mňa. Vnímam to tiež ako svoju zodpovednosť — nie je na koho iného hodiť vinu. Ak sa uchádzač neosvedčí, ok, je to na mňa, nemám komu čo vyčítať.

Verím starému prísloviu, že ryba smrdí od hlavy. Myslím si preto, že jedna z najdôležitejších schopností leadra je nájsť tých správnych ľudí, ktorých má okolo seba. Nájsť — a potom samozrejme ďalej viesť a rozvíjať.

Čo považuješ za najdôležitejšie pri výbere ľudí do WEM-u?
Budem sa opakovať, ale je to charakter v súlade s našou DNA. Za tie roky som si viackrát overil, že hard skills nie sú zďaleka také dôležité ako jeho soft skills a predovšetkým spomínaný charakter.

Pokiaľ máte v tíme človeka, ktorý nerešpektuje pravidlá, je len otázka času, kedy začne tím rozbíjať. Pokiaľ to ako leader budete trpieť a nezakročíte, celé to ešte výrazne zhoršíte. V takom prípade je jedno, aký skúsený alebo šikovný taký človek je; ak ihneď nezačnete konať, pripravili ste si veľmi, veľmi nebezpečný scenár.

Viackrát som takúto chybu v minulosti urobil a stálo vždy veľa času a úsilia ju potom opraviť. Je to samozrejme súčasťou procesu učenia sa a budovania firmy, iba to však podčiarkuje potrebu mať v tíme čestných a charakterných ľudí. Ostatné sa dá naučiť.

Čo je pri výbere ľudí do WEM-u jasné K.O. kritérium?
Nemať pod kontrolou svoje ego, predpojatosť, uzatvorená myseľ, chýbajúca pokora a sebareflexia, neochota rásť a pracovať na sebe, vypočítavosť a neprirodzenosť.

Čo naopak dokáže prevážiť aj keby iné kvality hovorili v neprospech kandidáta?
Úprimnosť, čestnosť a otvorenosť. Stotožnenie s našou DNA, silný charakter a hodnoty.

Ako sa ďalej venuješ ľuďom vo svojom tíme?
S niektorými členmi tímu pracujem priamo, s inými nepriamo. Priamo pracujem cca. s 6 — 8 ľuďmi, ktorým mám možnosť venovať sa prakticky každodenne. Vždy sa snažím vyberať si k sebe ľudí, ktorí vedia niečo, čo ja neviem. Tak sa môžeme navzájom učiť a posúvať. Je to síce niekedy náročné — ale čo je alternatíva?

S takýmito ľuďmi si môžeme byť navzájom lojálni a snažím sa im venovať čo najviac, som doslova pripravený slúžiť im 24/7.

Na záver — čo ti na hiringu robí najväčšiu radosť?
Vidieť zmenu a progres, ktorý človek dokáže urobiť. Niekedy takto doslova vidím ľudí rozkvitať pred očami, a to je obrovská odmena. Obzvlášť v prípade, keď daný človek skutočne začne skutočne napĺňať potenciál, ktorý ste v ňom niekde na začiatku videli a on si ho možno ani nebol vedomý. Už viackrát som videl ľudí v rekordnom čase dosahovať progres a výsledky, ktoré by ste možno čakali od zdanlivo nadanejších ľudí.

Vtedy je vždy znovu vidieť, že talent a nadanie sú iba jedna časť — a najpodstatnejšia na výsledku je pracovitosť, húževnatosť a vytrvalosť.
Keď sa takýto človek potom stane pevnou súčasťou nášho tímu a posilní naše úsilie a víziu, je to obrovská radosť a zadosťučinenie.

Peter Štadler, zakladateľ, CEO a predseda predstavenstva Wealth Effect Management.

V roku 2007 spolu so svojím mentorom Filipom Jacekom založil firmu Efect Slovakia, ktorú v roku 2014 transformoval na Wealth Effect Management.
Peter firmu stále vedie a naďalej sa každodenne venuje jej zamestnancom aj zákazníkom.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.